Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Keraming a.s.
Sídlo:
Jesenského 3839
91101 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10284/R
Od 29.3.1993, posledná zmena 9.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Jasečko
  • Ing. Emil Gallovič
IČO:
31431968
DIČ:
2020384531

IČ DPH:

SK2020384531
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1993
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Keraming a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 29 745 673 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 35,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 053 048 EUR poklesol medziročne o 856 284 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,72% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 39,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 33,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,61%.

Absolútne ukazovatele

30 755 579 €

-30,9 %

5 520 951 €

-8,6 %

35 044 534 €

4,9 %

14 411 713 €

4,0 %

11 186 373 €

-3,9 %

Relatívne ukazovatele

18.56 %

5,4 %

1.60

-0,5

5.86 %

-2,9 %

58.88 %

0,4 %

1.70

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 745 673 € -35,2 %
Zmena stavu zásob 0 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 3 745 190 € -39,5 %
Služby 20 479 532 € -33,2 %
Pridaná hodnota 5 520 951 € -8,6 %
Osobné náklady 3 453 754 € 18,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 336 574 € 8,2 %
Opravné položky -178 899 € -242,8 %
Ostatné výnosy 165 390 € -66,1 %
Iné prevádzkové náklady 197 256 € -37,6 %
Zisk z predaja majetku 74 445 € -53,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 952 101 € -35,5 %
HV z finančnej činnosti 630 593 € 143,8 %
z toho Nákladové úroky 2 794 € -98,9 %
HV pred zdanením 2 582 694 € -21,3 %
Daň 529 646 € 41,5 %
HV po zdanení 2 053 048 € -29,4 %
EBITDA 2 035 331 € -35,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
35 044 534 € 4,9 %
 
Neobežný majetok 2 990 142 € 94,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 233 931 € 192,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 247 € -66,7 %
Dlhodobý finančný majetok 748 964 € 0,0 %
 
Obežný majetok 31 849 975 € 0,7 %
Zásoby 307 488 € 20,8 %
Dlhodobé pohľadávky 5 421 519 € -35,2 %
Krátkodobé pohľadávky 21 818 028 € 39,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 302 940 € -41,2 %
 
Časové rozlíšenie 204 417 € -14,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 35 044 534 € 4,9 %
 
Vlastné imanie
14 411 713 € 4,0 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 177 824 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 147 641 € 13,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 053 048 € -29,4 %
 
Záväzky 20 476 427 € 5,8 %
Dlhodobé záväzky 96 614 € -33,3 %
Krátkodobé záväzky 12 740 106 € 39,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 377 512 € -43,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 550 000 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 712 195 € 5,7 %
 
Časové rozlíšenie 156 394 € -22,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?