Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Keraming a.s.
Sídlo:
Jesenského 3839
91101 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10284/R
Od 29.3.1993, posledná zmena 9.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Jasečko
  • Ing. Emil Gallovič
IČO:
31431968
DIČ:
2020384531

IČ DPH:

SK2020384531
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1993
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.04.2023 ako riadna.

Firma Keraming a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 45 914 030 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 88,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 909 332 EUR vzrástol medziročne o 1 988 483 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 103,14% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,13%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 72,4%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,06%.

Absolútne ukazovatele

44 515 764 €

64,6 %

6 041 700 €

96,0 %

33 412 827 €

44,6 %

13 857 665 €

16,0 %

11 646 044 €

6,6 %

Relatívne ukazovatele

13.16 %

0,5 %

2.07

0,8

8.71 %

4,7 %

58.53 %

10,2 %

1.96

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 45 914 030 € 88,7 %
Zmena stavu zásob -3 024 649 € -299,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 6 191 519 € 24,1 %
Služby 30 656 162 € 72,4 %
Pridaná hodnota 6 041 700 € 96,0 %
Osobné náklady 2 911 853 € 16,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 311 030 € 1,1 %
Opravné položky 125 282 € %

Ostatné výnosy 488 129 € 89,8 %
Iné prevádzkové náklady 315 902 € 67,1 %
Zisk z predaja majetku 159 139 € -72,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 024 901 € 227,8 %
HV z finančnej činnosti 258 684 € 35,9 %
z toho Nákladové úroky 250 013 € %

HV pred zdanením 3 283 585 € 195,0 %
Daň 374 253 € 94,8 %
HV po zdanení 2 909 332 € 215,9 %
EBITDA 3 176 792 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
33 412 827 € 44,6 %
 
Neobežný majetok 1 535 533 € -15,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 764 828 € -26,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 21 741 € -40,0 %
Dlhodobý finančný majetok 748 964 € 0,0 %
 
Obežný majetok 31 637 980 € 49,2 %
Zásoby 254 614 € -92,3 %
Dlhodobé pohľadávky 8 367 620 € %

Krátkodobé pohľadávky 15 695 946 € 42,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 319 800 € 9,9 %
 
Časové rozlíšenie 239 314 € 197,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 412 827 € 44,6 %
 
Vlastné imanie
13 857 665 € 16,0 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 177 824 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 737 309 € -0,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 909 332 € 215,9 %
 
Záväzky 19 354 522 € 73,4 %
Dlhodobé záväzky 144 895 € 28,3 %
Krátkodobé záväzky 9 112 990 € -10,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 927 512 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 550 000 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 619 125 € 74,7 %
 
Časové rozlíšenie 200 640 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?