KJG a. s.

Historický názov:
  • K&J&G a. s.
  • KOLLÁR & JURÍK & GOMBARČÍK, spol. s r.o.
  • KOLLÁR & JURÍK, spol. s r.o.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KJG a. s.
Sídlo:
Malinovského 800/131
91621 Čachtice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10648/R
Od 26.7.1993, posledná zmena 26.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ľudmila Kollárová
  • Eduard Kollár
IČO:
31439951
DIČ:
2020380769

IČ DPH:

SK2020380769
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1993
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
664 212 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma KJG a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 76 620 564 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 727 645 EUR vzrástol medziročne o 840 055 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,4% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,25%.

Absolútne ukazovatele

81 243 012 €

11,5 %

23 006 961 €

6,3 %

53 482 497 €

5,3 %

26 523 244 €

7,0 %

5 747 060 €

40,6 %

Relatívne ukazovatele

30.03 %

1,4 %

2.38

-0,1

14.45 %

0,9 %

50.41 %

-0,8 %

0.29

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 239 944 € 11,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 69 380 620 € 0,4 %
Zmena stavu zásob 3 338 900 € 205,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 312 970 € 15,5 %
Náklady na materiál, energie 48 976 321 € 12,7 %
Služby 2 663 212 € -2,1 %
Pridaná hodnota 23 006 961 € 6,3 %
Osobné náklady 9 650 767 € 8,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 204 203 € -12,3 %
Opravné položky 23 908 € 26,4 %
Ostatné výnosy 316 315 € -6,4 %
Iné prevádzkové náklady 257 354 € -3,6 %
Zisk z predaja majetku 30 072 € -60,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 217 116 € 11,0 %
HV z finančnej činnosti -426 926 € 8,8 %
z toho Nákladové úroky 356 441 € -11,9 %
HV pred zdanením 9 790 190 € 12,1 %
Daň 2 062 545 € 11,6 %
HV po zdanení 7 727 645 € 12,2 %
EBITDA 13 391 247 € 4,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 482 497 € 5,3 %
 
Neobežný majetok 23 571 193 € -10,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 558 345 € -10,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 12 848 € -63,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 29 837 780 € 21,8 %
Zásoby 22 858 879 € 21,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 164 922 € 10,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 813 979 € 78,0 %
 
Časové rozlíšenie 73 524 € -6,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 482 497 € 5,3 %
 
Vlastné imanie
26 523 244 € 7,0 %
Základné imanie 664 212 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 149 883 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 981 504 € 5,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 727 645 € 12,2 %
 
Záväzky 26 958 494 € 3,7 %
Dlhodobé záväzky 716 040 € 24,8 %
Krátkodobé záväzky 11 240 311 € 18,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 529 000 € -65,2 %
Bankové úvery krátkodobé 12 923 174 € 17,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 549 969 € 2,5 %
 
Časové rozlíšenie 759 € 97,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?