KJG a. s.

Historický názov:
  • K&J&G a. s.
  • KOLLÁR & JURÍK & GOMBARČÍK, spol. s r.o.
  • KOLLÁR & JURÍK, spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KJG a. s.
Sídlo:
Malinovského 800/131
91621 Čachtice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10648/R
Od 26.7.1993, posledná zmena 13.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ľudmila Kollárová
  • Eduard Kollár
IČO:
31439951
DIČ:
2020380769

IČ DPH:

SK2020380769
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1993
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
664 212 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma KJG a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 65 128 316 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 121 474 EUR poklesol medziročne o 1 606 171 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,55% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 35,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,83%.

Absolútne ukazovatele

62 178 361 €

-23,5 %

21 599 969 €

-6,1 %

47 002 671 €

-12,1 %

26 644 718 €

0,5 %

5 463 274 €

-4,9 %

Relatívne ukazovatele

33.17 %

3,1 %

2.16

-0,2

13.02 %

-1,4 %

43.31 %

-7,1 %

0.44

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 206 379 € 13,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 56 921 937 € -18,0 %
Zmena stavu zásob -3 249 881 € -197,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 064 192 € 14,1 %
Náklady na materiál, energie 31 366 708 € -36,0 %
Služby 2 847 566 € 6,9 %
Pridaná hodnota 21 599 969 € -6,1 %
Osobné náklady 10 019 917 € 3,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 151 035 € -1,7 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 263 896 € -16,6 %
Iné prevádzkové náklady 256 897 € -0,2 %
Zisk z predaja majetku 36 029 € 19,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 472 045 € -17,1 %
HV z finančnej činnosti -710 570 € -66,4 %
z toho Nákladové úroky 651 161 € 82,7 %
HV pred zdanením 7 761 475 € -20,7 %
Daň 1 640 001 € -20,5 %
HV po zdanení 6 121 474 € -20,8 %
EBITDA 11 587 051 € -13,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
47 002 671 € -12,1 %
 
Neobežný majetok 22 317 450 € -5,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 307 211 € -5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 239 € -20,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 24 591 301 € -17,6 %
Zásoby 16 181 965 € -29,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 096 775 € -1,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 312 561 € 82,6 %
 
Časové rozlíšenie 93 920 € 27,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 47 002 671 € -12,1 %
 
Vlastné imanie
26 644 718 € 0,5 %
Základné imanie 664 212 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 149 883 € 0,0 %
HV minulých rokov 19 709 149 € 9,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 121 474 € -20,8 %
 
Záväzky 20 357 587 € -24,5 %
Dlhodobé záväzky 529 881 € -26,0 %
Krátkodobé záväzky 11 988 940 € 6,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 7 232 641 € -44,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 606 125 € 10,2 %
 
Časové rozlíšenie 366 € -51,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?