AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.
Sídlo:
Chrenovská 22/1659
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2331/N
Od 16.8.1993, posledná zmena 5.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslava Rusková
  • Ing. Peter Žúbor
  • Ján Kasper ml.
IČO:
31440690
DIČ:
2020406113

IČ DPH:

SK2020406113
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • SORIA mobility a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 090 643 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 219 291 EUR vzrástol medziročne o 374 637 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 85,15% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 24 410 804 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 018 603 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,16%.

Absolútne ukazovatele

28 666 965 €

31,9 %

3 183 379 €

25,8 %

6 769 053 €

7,9 %

2 217 519 €

122,1 %

800 985 €

260,5 %

Relatívne ukazovatele

11.33 %

-0,6 %

2.03

0,0

18.01 %

4,6 %

67.24 %

-16,9 %

0.47

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 410 804 € 34,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 679 839 € 21,6 %
Zmena stavu zásob 11 967 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 392 201 € 33,6 %
Náklady na materiál, energie 1 830 643 € 34,8 %
Služby 696 387 € 24,6 %
Pridaná hodnota 3 183 379 € 25,8 %
Osobné náklady 1 571 641 € 24,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 253 493 € -6,3 %
Opravné položky 336 € -89,1 %
Ostatné výnosy 60 827 € -43,8 %
Iné prevádzkové náklady 33 436 € -77,9 %
Zisk z predaja majetku 195 626 € 39,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 580 926 € 45,2 %
HV z finančnej činnosti -40 995 € -44,6 %
z toho Nákladové úroky 24 006 € 115,3 %
HV pred zdanením 1 539 931 € 45,2 %
Daň 320 640 € 48,5 %
HV po zdanení 1 219 291 € 44,4 %
EBITDA 1 638 793 € 34,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 769 053 € 7,9 %
 
Neobežný majetok 1 705 268 € -10,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 700 578 € -10,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 690 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 037 509 € 15,9 %
Zásoby 3 052 858 € 25,7 %
Dlhodobé pohľadávky 45 036 € -32,3 %
Krátkodobé pohľadávky 402 554 € 60,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 537 061 € -3,9 %
 
Časové rozlíšenie 26 276 € 26,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 769 053 € 7,9 %
 
Vlastné imanie
2 217 519 € 122,1 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 146 934 € 0,0 %
HV minulých rokov 844 654 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 219 291 € 44,4 %
 
Záväzky 4 549 885 € -13,8 %
Dlhodobé záväzky 48 664 € 2,9 %
Krátkodobé záväzky 1 851 839 € -26,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 2 299 476 € 3,2 %
Bankové úvery dlhodobé 24 539 € -72,5 %
Bankové úvery krátkodobé 64 800 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 260 567 € -23,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 649 € 192,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?