AGROSERVIS spol. s r.o.

Historický názov:
 • AGROSERVIS spol.s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROSERVIS spol. s r.o.
Sídlo:
Hadovská cesta 6
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/3422/N
Od 10.9.1993, posledná zmena 19.4.2023
Štatutárny orgán:
 • Dipl.Ing. Radoslav Jurča
 • Ing. Arpád Szabó, CSc.
 • Ing. Béla Molnár
 • Ing. Zsolt Szabó
 • Mária Porubszká
IČO:
31441751
DIČ:
2020412812

IČ DPH:

SK2020412812
Podľa §4, registrovaný od 17.9.1993
SK NACE (RÚZ):
46610 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
Základné imanie:
3 913 631 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • INTAGO LLC (99,32%)
 • Ing. Arpád Szabó, CSc. (0,23%)
 • Ing. Béla Molnár (0,23%)
 • Ing. Zsolt Szabó (0,23%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma AGROSERVIS spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 129 657 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 521 399 EUR vzrástol medziročne o 1 222 859 EUR.

Firma predala tovar za 43 350 399 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 137 930 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,91%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,9%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,5%.

Absolútne ukazovatele

67 533 943 €

14,6 %

7 157 359 €

7,3 %

30 872 747 €

-5,0 %

15 794 266 €

28,6 %

8 522 017 €

%

Relatívne ukazovatele

14.57 %

-0,4 %

1.44

-0,3

11.41 %

4,3 %

48.84 %

-13,4 %

0.29

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 43 350 399 € 11,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 779 258 € 2,9 %
Zmena stavu zásob 21 089 € %

Aktivácia 720 € 127,1 %
Náklady na predaj tovaru 36 212 469 € 10,2 %
Náklady na materiál, energie 1 950 199 € 0,9 %
Služby 3 863 638 € 21,9 %
Pridaná hodnota 7 157 359 € 7,3 %
Osobné náklady 4 973 633 € 27,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 455 321 € -7,8 %
Opravné položky -24 680 € -133,1 %
Ostatné výnosy 2 089 348 € -82,5 %
Iné prevádzkové náklady 2 234 805 € 4,0 %
Zisk z predaja majetku 5 986 622 € 203,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 562 051 € 52,7 %
HV z finančnej činnosti -59 661 € 19,2 %
z toho Nákladové úroky 45 044 € -42,3 %
HV pred zdanením 4 502 390 € 54,5 %
Daň 980 991 € 59,4 %
HV po zdanení 3 521 399 € 53,2 %
EBITDA 1 998 551 € -84,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 872 747 € -5,0 %
 
Neobežný majetok 7 869 807 € -27,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 840 702 € -27,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 105 € -29,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 882 589 € 6,6 %
Zásoby 18 238 649 € 34,5 %
Dlhodobé pohľadávky 289 540 € -25,9 %
Krátkodobé pohľadávky 4 004 030 € -30,4 %
Krátkodobý finančný majetok 324 277 € -80,5 %
Finančné účty 26 093 € -76,0 %
 
Časové rozlíšenie 120 351 € -30,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 872 747 € -5,0 %
 
Vlastné imanie
15 794 266 € 28,6 %
Základné imanie 3 913 631 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 136 087 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 223 149 € 46,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 521 399 € 53,2 %
 
Záväzky 14 749 455 € -26,0 %
Dlhodobé záväzky 116 698 € 20,3 %
Krátkodobé záväzky 13 188 856 € 0,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 473 234 € 17,1 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 200 267 € -96,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 770 400 € 77,6 %
 
Časové rozlíšenie 329 026 € 21,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?