Loading

GAMEX TRADING s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GAMEX TRADING s.r.o.
Sídlo:
Hadovská 870
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/30/N
Od 4.10.1993, posledná zmena 25.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Eszter Öszi
  • Ing. Jozef Öszi
IČO:
31443265
DIČ:
2020399513

IČ DPH:

SK2020399513
Podľa §4, registrovaný od 8.10.1993
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
338 579 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jozef Öszi (99,61%)
  • Ester Öszi (0,39%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma GAMEX TRADING s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 94 543 532 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 25,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 339 417 EUR poklesol medziročne o 2 872 072 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,91% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 91 831 711 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 392 644 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 468,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 39,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 28,48%.

Absolútne ukazovatele

103 284 632 €

-32,5 %

1 878 475 €

-61,5 %

115 599 466 €

0,4 %

21 867 063 €

1,6 %

-11 607 670 €

-223,2 %

Relatívne ukazovatele

1.99 %

-1,8 %

1.69

-3,9

0.29 %

-2,5 %

81.08 %

-0,2 %

0.55

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 91 831 711 € -27,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 711 821 € %

Zmena stavu zásob -127 173 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 89 439 067 € -23,4 %
Náklady na materiál, energie 597 785 € %

Služby 3 145 186 € -39,9 %
Pridaná hodnota 1 878 475 € -61,5 %
Osobné náklady 1 112 585 € 28,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 94 103 € -29,1 %
Opravné položky 671 496 € -59,2 %
Ostatné výnosy 6 489 028 € -71,6 %
Iné prevádzkové náklady 5 622 142 € -75,3 %
Zisk z predaja majetku 7 000 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 230 023 € -92,3 %
HV z finančnej činnosti 249 136 € -76,1 %
z toho Nákladové úroky 2 016 418 € 54,5 %
HV pred zdanením 479 159 € -88,1 %
Daň 139 742 € -82,9 %
HV po zdanení 339 417 € -89,4 %
EBITDA -327 028 € -110,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
115 599 466 € 0,4 %
 
Neobežný majetok 1 163 976 € 149,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 106 808 € 137,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 57 168 € %

 
Obežný majetok 114 369 883 € -0,3 %
Zásoby 20 409 235 € 8,2 %
Dlhodobé pohľadávky 54 926 289 € 66,0 %
Krátkodobé pohľadávky 38 996 064 € -37,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 38 295 € -66,7 %
 
Časové rozlíšenie 65 607 € 127,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 115 599 466 € 0,4 %
 
Vlastné imanie
21 867 063 € 1,6 %
Základné imanie 338 579 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 633 499 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 555 568 € 238,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 339 417 € -89,4 %
 
Záväzky 93 694 646 € 0,1 %
Dlhodobé záväzky 22 555 724 € 5,4 %
Krátkodobé záväzky 43 366 835 € -10,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 27 712 279 € 18,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 59 808 € 42,3 %
 
Časové rozlíšenie 37 757 € 47,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?