GAMEX TRADING s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GAMEX TRADING s.r.o.
Sídlo:
Hadovská 870
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/30/N
Od 4.10.1993, posledná zmena 25.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Eszter Öszi
  • Ing. Jozef Öszi
IČO:
31443265
DIČ:
2020399513

IČ DPH:

SK2020399513
Podľa §4, registrovaný od 8.10.1993
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
338 579 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jozef Öszi (99,61%)
  • Ester Öszi (0,39%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma GAMEX TRADING s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 127 622 368 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 211 489 EUR vzrástol medziročne o 3 101 089 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 83,11% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 127 087 428 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 319 466 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,23%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,23%.

Absolútne ukazovatele

152 911 466 €

20,9 %

4 873 093 €

8,2 %

115 159 056 €

0,7 %

21 527 645 €

17,5 %

9 418 659 €

199,1 %

Relatívne ukazovatele

3.82 %

-0,2 %

5.63

-0,8

2.79 %

2,7 %

81.31 %

-2,7 %

0.87

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 127 087 428 € 14,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 534 940 € -19,1 %
Zmena stavu zásob -272 € -200,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 116 767 962 € 13,7 %
Náklady na materiál, energie 105 118 € 61,2 %
Služby 5 231 769 € 11,4 %
Pridaná hodnota 4 873 093 € 8,2 %
Osobné náklady 865 955 € 24,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 132 797 € -8,9 %
Opravné položky 1 645 131 € -62,7 %
Ostatné výnosy 22 834 289 € 91,2 %
Iné prevádzkové náklady 22 723 423 € 95,2 %
Zisk z predaja majetku 1 000 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 985 230 € %

HV z finančnej činnosti 1 043 214 € 22,8 %
z toho Nákladové úroky 1 305 066 € -18,1 %
HV pred zdanením 4 028 444 € %

Daň 816 955 € 177,1 %
HV po zdanení 3 211 489 € %

EBITDA 3 117 027 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
115 159 056 € 0,7 %
 
Neobežný majetok 466 128 € -14,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 465 782 € -14,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 45 € -75,0 %
Dlhodobý finančný majetok 301 € 0,0 %
 
Obežný majetok 114 664 113 € 0,7 %
Zásoby 18 865 981 € -12,8 %
Dlhodobé pohľadávky 33 085 306 € -2,9 %
Krátkodobé pohľadávky 62 597 943 € 7,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 114 883 € 265,9 %
 
Časové rozlíšenie 28 815 € -0,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 115 159 056 € 0,7 %
 
Vlastné imanie
21 527 645 € 17,5 %
Základné imanie 338 579 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 633 499 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 344 078 € 8,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 211 489 € %

 
Záväzky 93 605 808 € -2,6 %
Dlhodobé záväzky 21 400 414 € 13,5 %
Krátkodobé záväzky 48 696 958 € -1,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 23 466 402 € -14,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 42 034 € -20,7 %
 
Časové rozlíšenie 25 603 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?