Panta Rhei, s.r.o.

Historický názov:
  • CAMO - CONTACT, s.r.o.
  • CZIMBE, spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Panta Rhei, s.r.o.
Sídlo:
Kúpeľná 2
93201 Veľký Meder
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/3243/T
Od 20.9.1993, posledná zmena 23.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Mrva
  • Ladislav Bödők
IČO:
31443923
DIČ:
2020367316

IČ DPH:

SK2020367316
Podľa §4, registrovaný od 6.5.1997
SK NACE (RÚZ):
47610 Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
73 040 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ladislav Bödők (57,26%)
  • Diversified Retail Company, a.s. (40,0%)
  • Dávid Bödők (2,74%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 06/2023 podaná 16.10.2023 ako riadna.

Firma zostavila riadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.

Absolútne ukazovatele

17 491 055 €

-60,2 %

3 311 853 €

-65,3 %

10 836 248 €

-45,5 %

-3 875 152 €

-101,0 %

-4 200 711 €

-66,9 %

Relatívne ukazovatele

19.14 %

-3,0 %

0.73

-0,3

-17.97 %

-13,8 %

135.76 %

26,1 %

0.30

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 6/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 15 318 460 € -61,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 984 273 € -37,6 %
Zmena stavu zásob 3 072 € 3,5 %
Aktivácia 47 494 € -79,5 %
Náklady na predaj tovaru 8 828 401 € -61,7 %
Náklady na materiál, energie 1 089 962 € -39,5 %
Služby 4 123 083 € -52,5 %
Pridaná hodnota 3 311 853 € -65,3 %
Osobné náklady 4 544 062 € -49,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 406 171 € -51,8 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 135 122 € -81,2 %
Iné prevádzkové náklady 140 637 € -83,2 %
Zisk z predaja majetku 1 950 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -1 641 945 € %
HV z finančnej činnosti -286 596 € 43,8 %
z toho Nákladové úroky 197 582 € -28,3 %
HV pred zdanením -1 928 541 € -114,7 %
Daň 18 736 € 128,1 %
HV po zdanení -1 947 277 € -134,2 %
EBITDA -1 237 724 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 836 248 € -45,5 %
 
Neobežný majetok 4 386 281 € -7,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 018 525 € -7,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 367 756 € -6,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 6 132 215 € -58,7 %
Zásoby 2 115 634 € 11,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 576 148 € -0,1 %
Krátkodobé pohľadávky 1 074 050 € -29,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 366 383 € -86,1 %
 
Časové rozlíšenie 317 752 € 9,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 836 248 € -45,5 %
 
Vlastné imanie
-3 875 152 € -101,0 %
Základné imanie 73 040 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 411 427 € -0,0 %
HV minulých rokov -2 412 344 € -52,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 947 275 € -134,2 %
 
Záväzky 13 785 768 € -33,7 %
Dlhodobé záväzky 23 022 € 214,0 %
Krátkodobé záväzky 7 848 898 € -47,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 784 379 € -3,7 %
Bankové úvery krátkodobé 300 000 € 200,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 829 469 € 1,9 %
 
Časové rozlíšenie 925 632 € -8,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?