MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Historický názov:
  • MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Bratislavská 1/a
84356 Bratislava - Záhorská Bystrica
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/12330/B
Od 11.11.1993, posledná zmena 1.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miloš Nitran
  • JUDr. Lucia Tandlich
  • Mgr. Peter Gažík
IČO:
31444873
DIČ:
2020363257

IČ DPH:

SK2020363257
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1994
SK NACE (RÚZ):
60200 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CME Slovak Holdings B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 118 029 611 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 22 425 947 EUR poklesol medziročne o 631 223 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,82%.

Absolútne ukazovatele

170 993 954 €

15,1 %

44 714 529 €

-9,2 %

132 208 270 €

32,9 %

51 944 190 €

-1,2 %

48 326 213 €

-1,9 %

Relatívne ukazovatele

37.88 %

-6,6 %

2.82

-0,4

16.96 %

-6,2 %

60.71 %

13,5 %

1.77

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 118 029 611 € 6,6 %
Zmena stavu zásob -16 023 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 1 860 440 € 43,1 %
Služby 71 438 619 € 18,7 %
Pridaná hodnota 44 714 529 € -9,2 %
Osobné náklady 15 882 075 € 4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 517 988 € -7,9 %
Opravné položky -369 039 € %
Ostatné výnosy 52 685 647 € 40,0 %
Iné prevádzkové náklady 48 987 036 € 27,8 %
Zisk z predaja majetku 65 418 € 6,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 29 447 534 € -0,7 %
HV z finančnej činnosti -799 404 € -106,9 %
z toho Nákladové úroky 82 273 € 18,1 %
HV pred zdanením 28 648 130 € -2,1 %
Daň 6 222 183 € 0,1 %
HV po zdanení 22 425 947 € -2,7 %
EBITDA 32 531 065 € -2,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
132 208 270 € 32,9 %
 
Neobežný majetok 17 528 862 € -5,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 138 522 € -4,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 379 519 € -16,8 %
Dlhodobý finančný majetok 10 821 € 0,0 %
 
Obežný majetok 32 235 682 € 22,2 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 3 225 220 € -17,1 %
Krátkodobé pohľadávky 19 648 740 € -5,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 361 722 € %

 
Časové rozlíšenie 82 443 726 € 50,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 132 208 270 € 32,9 %
 
Vlastné imanie
51 944 190 € -1,2 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 29 511 603 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 22 425 947 € -2,7 %
 
Záväzky 80 139 080 € 71,5 %
Dlhodobé záväzky 1 503 808 € -11,4 %
Krátkodobé záväzky 62 990 784 € 127,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 12 191 € 200,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 632 297 € -9,9 %
 
Časové rozlíšenie 125 000 € -44,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?