Loading

Xella Slovensko, spol. s r.o.

Historický názov:
 • Xella Pórobetón SK, spol. s r.o.
 • Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o.
 • Hebel ĽSH Pórobetón, spol. s r.o.
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Xella Slovensko, spol. s r.o.
Sídlo:
Zápotočná 1004
90841 Šaštín - Stráže
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/1147/T
Od 24.11.1993, posledná zmena 10.3.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Igor Forberger
 • Ing. Peter Markovič
 • Ing. Tomáš Kaňa
IČO:
31445799
DIČ:
2020376765

IČ DPH:

SK2020376765
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1993
SK NACE (RÚZ):
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Základné imanie:
2 656 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Xella Baustoffe GmbH (99,9%)
 • Xella International GmbH (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Xella Slovensko, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 893 891 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 418 723 EUR vzrástol medziročne o 1 038 399 EUR.

Firma predala tovar za 13 281 796 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 409 660 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 33%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 65,78%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,15%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,54%.

Absolútne ukazovatele

47 111 974 €

24,8 %

14 050 996 €

13,0 %

20 349 129 €

24,4 %

10 340 323 €

11,2 %

3 377 700 €

-6,9 %

Relatívne ukazovatele

32.76 %

-2,1 %

2.90

-0,2

36.46 %

-2,5 %

49.19 %

6,0 %

1.02

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 281 796 € -5,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 612 095 € 36,4 %
Zmena stavu zásob 546 700 € %

Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 8 872 136 € -7,2 %
Náklady na materiál, energie 12 914 043 € 65,8 %
Služby 7 588 130 € 28,1 %
Pridaná hodnota 14 050 996 € 13,0 %
Osobné náklady 4 846 781 € 22,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 813 772 € 8,7 %
Opravné položky -6 989 € %
Ostatné výnosy 52 695 € 11,3 %
Iné prevádzkové náklady 274 550 € 33,0 %
Zisk z predaja majetku 1 298 030 € 133,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 488 893 € 16,7 %
HV z finančnej činnosti -26 107 € 29,8 %
z toho Nákladové úroky 43 € -99,5 %
HV pred zdanením 9 462 786 € 16,9 %
Daň 2 044 063 € 19,4 %
HV po zdanení 7 418 723 € 16,3 %
EBITDA 8 982 360 € 8,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 349 129 € 24,4 %
 
Neobežný majetok 8 443 160 € 26,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 311 411 € 24,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 131 749 € 238,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 885 366 € 23,2 %
Zásoby 3 201 398 € 62,7 %
Dlhodobé pohľadávky 885 138 € 42,9 %
Krátkodobé pohľadávky 5 486 338 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 312 492 € -66,0 %
 
Časové rozlíšenie 20 603 € 26,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 349 129 € 24,4 %
 
Vlastné imanie
10 340 323 € 11,2 %
Základné imanie 2 656 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 265 600 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 418 723 € 16,3 %
 
Záväzky 10 008 806 € 41,8 %
Dlhodobé záväzky 235 163 € 3,9 %
Krátkodobé záväzky 7 643 131 € 41,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 130 512 € 50,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?