AGROTEC Slovensko s.r.o.

Historický názov:
  • BMC, spol. s r.o.
  • BMC, spol. s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROTEC Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Zlatomoravecká cesta 431
95102 Pohranice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/990/N
Od 25.11.1993, posledná zmena 1.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Rada
  • JUDr. Ivo Ježek
  • Karel Plešinger
IČO:
31445942
DIČ:
2020406289

IČ DPH:

SK2020406289
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1994
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
7 635 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AGROTEC a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 19.03.2024 ako riadna.

Firma AGROTEC Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 43 303 509 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 481 531 EUR poklesol medziročne o 228 465 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,15% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 37 485 956 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 121 465 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,27%.

Absolútne ukazovatele

43 513 679 €

21,5 %

3 917 216 €

5,6 %

16 116 442 €

17,0 %

4 874 420 €

11,0 %

1 005 387 €

-28,6 %

Relatívne ukazovatele

9.05 %

-1,4 %

1.45

0,0

2.99 %

-2,2 %

69.75 %

1,6 %

0.44

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 485 956 € 24,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 817 553 € 13,2 %
Zmena stavu zásob 18 684 € -78,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 364 491 € 24,9 %
Náklady na materiál, energie 2 832 693 € 16,0 %
Služby 1 970 566 € 9,2 %
Pridaná hodnota 3 917 216 € 5,6 %
Osobné náklady 2 706 597 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 314 509 € 20,2 %
Opravné položky 213 336 € %

Ostatné výnosy 185 015 € -8,9 %
Iné prevádzkové náklady 179 612 € 15,4 %
Zisk z predaja majetku 5 923 € -89,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 931 327 € -5,1 %
HV z finančnej činnosti -287 943 € %
z toho Nákladové úroky 254 187 € %

HV pred zdanením 643 384 € -30,9 %
Daň 161 853 € -26,6 %
HV po zdanení 481 531 € -32,2 %
EBITDA 1 216 022 € 3,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 116 442 € 17,0 %
 
Neobežný majetok 4 159 212 € 25,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 158 161 € 25,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 051 € -44,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 903 970 € 16,1 %
Zásoby 7 120 767 € 5,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 770 960 € 36,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 243 € 12,5 %
 
Časové rozlíšenie 53 260 € -74,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 116 442 € 17,0 %
 
Vlastné imanie
4 874 420 € 11,0 %
Základné imanie 7 635 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 511 208 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 874 046 € 22,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 481 531 € -32,2 %
 
Záväzky 11 020 929 € 20,4 %
Dlhodobé záväzky 52 046 € -50,0 %
Krátkodobé záväzky 9 324 864 € 22,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 405 886 € 16,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 238 133 € 7,6 %
 
Časové rozlíšenie 221 093 € -3,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?