AGROTEC Slovensko s.r.o.

Historický názov:
  • BMC, spol. s r.o.
  • BMC, spol. s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROTEC Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Zlatomoravecká cesta 431
95102 Pohranice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/990/N
Od 25.11.1993, posledná zmena 1.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Rada
  • JUDr. Ivo Ježek
  • Karel Plešinger
IČO:
31445942
DIČ:
2020406289

IČ DPH:

SK2020406289
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1994
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
7 635 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AGROTEC a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.03.2023 ako riadna.

Firma AGROTEC Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 358 106 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 709 996 EUR poklesol medziročne o 267 397 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,41% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 220 854 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 717 737 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,81%.

Absolútne ukazovatele

35 802 535 €

8,0 %

3 708 922 €

-2,1 %

13 774 068 €

52,8 %

4 392 888 €

19,3 %

1 407 323 €

29,7 %

Relatívne ukazovatele

10.49 %

-1,1 %

1.44

-0,2

5.15 %

-5,7 %

68.11 %

9,0 %

0.41

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 220 854 € 6,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 137 252 € 14,4 %
Zmena stavu zásob 87 318 € -7,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 503 117 € 8,1 %
Náklady na materiál, energie 2 440 973 € 17,1 %
Služby 1 803 909 € 7,4 %
Pridaná hodnota 3 708 922 € -2,1 %
Osobné náklady 2 570 991 € 14,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 261 657 € -2,7 %
Opravné položky -15 169 € 90,7 %
Ostatné výnosy 203 010 € 58,0 %
Iné prevádzkové náklady 155 664 € 4,5 %
Zisk z predaja majetku 54 436 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 981 728 € -24,7 %
HV z finančnej činnosti -51 263 € -25,6 %
z toho Nákladové úroky 35 195 € 25,7 %
HV pred zdanením 930 465 € -26,4 %
Daň 220 469 € -23,0 %
HV po zdanení 709 996 € -27,4 %
EBITDA 1 173 780 € -16,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 774 068 € 52,8 %
 
Neobežný majetok 3 310 984 € 14,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 309 091 € 14,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 893 € -30,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 256 595 € 73,6 %
Zásoby 6 745 719 € 149,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 499 995 € 10,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 881 € -48,6 %
 
Časové rozlíšenie 206 489 € -4,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 774 068 € 52,8 %
 
Vlastné imanie
4 392 888 € 19,3 %
Základné imanie 7 635 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 511 208 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 164 049 € 44,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 709 996 € -27,4 %
 
Záväzky 9 151 614 € 78,8 %
Dlhodobé záväzky 104 083 € 41,2 %
Krátkodobé záväzky 7 618 441 € 65,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 207 754 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 221 336 € 2,1 %
 
Časové rozlíšenie 229 566 € 6,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?