Askoll Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • EMERSON ELECTRIC SLOVAKIA spol. s r.o.
  • EMERSON ELEKTRIC SLOVAKIA spol. s r.o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Askoll Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Potvorice 331
91625 Potvorice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/160/R
Od 24.11.1993, posledná zmena 6.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Alessandro Beaupain
  • Elio Marioni
  • Mauro Bernardinello
IČO:
31445977
DIČ:
2020380923

IČ DPH:

SK2020380923
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1994
SK NACE (RÚZ):
27120 Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
Základné imanie:
14 121 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ASKOLL HOLDING SRL (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.06.2023 ako riadna.

Firma Askoll Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 450 535 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 753 781 EUR poklesol medziročne o 1 304 756 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,68%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 9,47%.

Absolútne ukazovatele

61 601 929 €

10,5 %

6 918 280 €

-24,1 %

33 351 928 €

-12,6 %

23 623 520 €

-3,1 %

16 812 604 €

-4,0 %

Relatívne ukazovatele

16.30 %

-5,4 %

1.65

-0,3

5.26 %

-2,8 %

29.17 %

-7,0 %

2.46

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 450 535 € 0,9 %
Zmena stavu zásob 308 662 € -64,1 %
Aktivácia 27 480 € -43,3 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 32 138 489 € 6,5 %
Služby 3 724 696 € 4,7 %
Pridaná hodnota 6 918 280 € -24,1 %
Osobné náklady 4 201 729 € -9,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 416 634 € 8,4 %
Opravné položky 5 212 € -96,2 %
Ostatné výnosy 15 641 837 € 40,8 %
Iné prevádzkové náklady 15 574 911 € 40,0 %
Zisk z predaja majetku 605 486 € 274,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 972 329 € -40,6 %
HV z finančnej činnosti -218 548 € 7,0 %
z toho Nákladové úroky 63 868 € -13,7 %
HV pred zdanením 1 753 781 € -43,1 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení 1 753 781 € -42,7 %
EBITDA 2 783 477 € -37,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 351 928 € -12,6 %
 
Neobežný majetok 8 485 582 € -9,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 483 964 € -9,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 618 € -89,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 24 846 666 € -13,5 %
Zásoby 5 092 640 € -0,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 19 315 221 € -17,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 438 805 € 113,8 %
 
Časové rozlíšenie 19 680 € 7,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 351 928 € -12,6 %
 
Vlastné imanie
23 623 520 € -3,1 %
Základné imanie 14 121 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 551 666 € 6,4 %
HV minulých rokov 5 196 434 € 8,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 753 781 € -42,7 %
 
Záväzky 9 728 408 € -29,4 %
Dlhodobé záväzky 1 242 338 € -32,2 %
Krátkodobé záväzky 8 053 742 € -28,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 432 328 € -38,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?