Askoll Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • EMERSON ELECTRIC SLOVAKIA spol. s r.o.
  • EMERSON ELEKTRIC SLOVAKIA spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Askoll Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Potvorice 331
91625 Potvorice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/160/R
Od 24.11.1993, posledná zmena 6.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Alessandro Beaupain
  • Elio Marioni
  • Mauro Bernardinello
IČO:
31445977
DIČ:
2020380923

IČ DPH:

SK2020380923
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1994
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
14 121 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ASKOLL HOLDING SRL (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 04.04.2024 ako riadna.

Firma Askoll Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 098 080 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 370 094 EUR poklesol medziročne o 383 687 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 29,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,77%.

Absolútne ukazovatele

49 248 340 €

-20,1 %

6 596 372 €

-4,7 %

30 714 441 €

-7,9 %

20 993 621 €

-11,1 %

14 680 432 €

-12,7 %

Relatívne ukazovatele

19.93 %

3,6 %

1.67

0,0

4.46 %

-0,8 %

31.65 %

2,5 %

2.21

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 098 080 € -22,0 %
Zmena stavu zásob -135 724 € -144,0 %
Aktivácia 21 165 € -23,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 22 726 226 € -29,3 %
Služby 3 536 626 € -5,0 %
Pridaná hodnota 6 596 372 € -4,7 %
Osobné náklady 3 959 377 € -5,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 428 316 € 0,8 %
Opravné položky 124 297 € %

Ostatné výnosy 13 195 730 € -15,6 %
Iné prevádzkové náklady 12 999 332 € -16,5 %
Zisk z predaja majetku 197 512 € -67,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 602 589 € -18,7 %
HV z finančnej činnosti -204 730 € 6,3 %
z toho Nákladové úroky 90 658 € 41,9 %
HV pred zdanením 1 397 859 € -20,3 %
Daň 27 765 € 100,0 %
HV po zdanení 1 370 094 € -21,9 %
EBITDA 2 833 393 € 1,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 714 441 € -7,9 %
 
Neobežný majetok 7 515 901 € -11,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 514 595 € -11,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 306 € -19,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 23 177 990 € -6,7 %
Zásoby 4 414 139 € -13,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 18 562 652 € -3,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 201 199 € -54,1 %
 
Časové rozlíšenie 20 550 € 4,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 714 441 € -7,9 %
 
Vlastné imanie
20 993 621 € -11,1 %
Základné imanie 14 121 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 639 356 € 3,4 %
HV minulých rokov 2 862 532 € -44,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 370 094 € -21,9 %
 
Záväzky 9 720 590 € -0,1 %
Dlhodobé záväzky 636 548 € -48,8 %
Krátkodobé záväzky 8 517 878 € 5,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 566 164 € 31,0 %
 
Časové rozlíšenie 230 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?