AJ Metal Design a.s.

Historický názov:
  • metal design slovakia a.s.
  • ROZVOJ - AJ PRODUKTER, a.s.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AJ Metal Design a.s.
Sídlo:
Dlhé lúky 2
91935 Hrnčiarovce nad Parnou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/20/T
Od 7.2.1994, posledná zmena 24.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Bengt Anders Johansson
  • Ing. Roman Fraňo
  • Jaroslaw Cichy
  • Enock Johansson
IČO:
31449557
DIČ:
2020392308

IČ DPH:

SK2020392308
Podľa §4, registrovaný od 11.2.1994
SK NACE (RÚZ):
31090 Výroba ostatného nábytku
Základné imanie:
5 644 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma AJ Metal Design a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 513 001 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,42%. Dosiahnutý zisk po zdanení 936 494 EUR vzrástol medziročne o 249 554 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,68% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,12%.

Absolútne ukazovatele

37 115 963 €

20,2 %

9 366 775 €

8,8 %

22 758 671 €

-3,1 %

12 792 525 €

7,9 %

853 745 €

193,3 %

Relatívne ukazovatele

26.38 %

-4,8 %

1.47

0,0

4.11 %

1,2 %

43.79 %

-5,7 %

0.18

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 513 001 € 28,4 %
Zmena stavu zásob 224 363 € -84,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 23 936 251 € 30,7 %
Služby 2 272 237 € 17,4 %
Pridaná hodnota 9 366 775 € 8,8 %
Osobné náklady 6 371 650 € 8,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 958 543 € 5,4 %
Opravné položky 162 101 € -27,8 %
Ostatné výnosy 1 314 586 € -24,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 011 062 € -36,1 %
Zisk z predaja majetku 15 645 € 60,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 355 751 € 30,6 %
HV z finančnej činnosti -65 378 € 6,4 %
z toho Nákladové úroky 61 491 € -6,7 %
HV pred zdanením 1 290 373 € 33,2 %
Daň 353 879 € 25,7 %
HV po zdanení 936 494 € 36,3 %
EBITDA 3 165 375 € 9,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 758 671 € -3,1 %
 
Neobežný majetok 13 828 671 € -6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 692 229 € -7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 136 442 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 906 491 € 2,1 %
Zásoby 7 494 365 € 15,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 370 483 € -36,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 41 643 € -39,8 %
 
Časové rozlíšenie 23 509 € -26,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 758 671 € -3,1 %
 
Vlastné imanie
12 792 525 € 7,9 %
Základné imanie 5 644 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 764 571 € 4,1 %
HV minulých rokov 4 447 460 € 16,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 936 494 € 36,3 %
 
Záväzky 9 966 146 € -14,2 %
Dlhodobé záväzky 1 199 185 € -0,9 %
Krátkodobé záväzky 7 953 634 € -16,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 305 181 € -26,9 %
Bankové úvery krátkodobé 122 621 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 385 525 € 20,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?