VUJE, a.s.

Historický názov:
  • VÚJE Trnava, a.s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia
  • Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VUJE, a.s.
Sídlo:
Okružná 5
91864 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/164/T
Od 21.4.1994, posledná zmena 11.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexander Kšiňan
  • Ing. Andrej Žiarovský
  • Ing. Matej Korec, PhD.
  • Adrian Kovalyk
  • Ing. Zoltán Harsányi, PhD.
IČO:
31450474
DIČ:
2020392539

IČ DPH:

SK2020392539
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1994
SK NACE (RÚZ):
71129 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Základné imanie:
3 032 820 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma VUJE, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 114 189 593 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 872 689 EUR poklesol medziročne o 322 792 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,24% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 49,43%.

Absolútne ukazovatele

116 203 962 €

0,9 %

42 220 849 €

12,6 %

94 267 476 €

7,1 %

39 572 980 €

2,5 %

42 762 328 €

31,2 %

Relatívne ukazovatele

36.97 %

2,5 %

1.38

-0,4

7.29 %

-0,9 %

58.02 %

1,9 %

2.37

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 198 579 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 112 991 014 € 4,0 %
Zmena stavu zásob -318 644 € -111,0 %
Aktivácia 102 930 € 223,4 %
Náklady na predaj tovaru 1 200 910 € %

Náklady na materiál, energie 14 583 011 € 14,8 %
Služby 55 969 109 € -8,8 %
Pridaná hodnota 42 220 849 € 12,6 %
Osobné náklady 30 699 696 € 49,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 077 637 € 0,9 %
Opravné položky -5 011 € -107,4 %
Ostatné výnosy 1 930 166 € -42,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 026 507 € -78,1 %
Zisk z predaja majetku 20 733 € -63,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 372 919 € -25,4 %
HV z finančnej činnosti -332 768 € 85,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 9 040 151 € -11,7 %
Daň 2 167 462 € -28,7 %
HV po zdanení 6 872 689 € -4,5 %
EBITDA 12 424 812 € -20,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
94 267 476 € 7,1 %
 
Neobežný majetok 18 684 779 € -10,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 430 974 € -10,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 399 759 € -10,4 %
Dlhodobý finančný majetok 854 046 € 0,0 %
 
Obežný majetok 75 017 632 € 12,3 %
Zásoby 5 507 309 € 8,7 %
Dlhodobé pohľadávky 5 581 430 € 4,9 %
Krátkodobé pohľadávky 33 937 623 € 36,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 29 991 270 € -5,2 %
 
Časové rozlíšenie 565 065 € 41,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 94 267 476 € 7,1 %
 
Vlastné imanie
39 572 980 € 2,5 %
Základné imanie 3 032 820 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 228 901 € 0,0 %
HV minulých rokov 28 438 570 € 4,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 872 689 € -4,5 %
 
Záväzky 54 661 551 € 10,9 %
Dlhodobé záväzky 2 471 646 € -15,5 %
Krátkodobé záväzky 27 190 864 € -6,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 15 130 € 89,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 24 983 911 € 45,5 %
 
Časové rozlíšenie 32 945 € -65,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?