VUJE, a.s.

Historický názov:
  • VÚJE Trnava, a.s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia
  • Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VUJE, a.s.
Sídlo:
Okružná 5
91864 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/164/T
Od 21.4.1994, posledná zmena 11.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Adrian Kovalyk
  • Ing. Alexander Kšiňan
  • Ing. Andrej Žiarovský
  • Ing. Matej Korec, PhD.
  • Ing. Zoltán Harsányi, PhD.
IČO:
31450474
DIČ:
2020392539

IČ DPH:

SK2020392539
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1994
SK NACE (RÚZ):
71129 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Základné imanie:
3 032 820 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma VUJE, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 119 211 815 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 538 572 EUR vzrástol medziročne o 2 665 883 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,44% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 9,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 19,34%.

Absolútne ukazovatele

124 669 569 €

7,3 %

35 011 328 €

-17,1 %

90 618 963 €

-3,9 %

36 413 711 €

-8,0 %

37 145 202 €

-13,1 %

Relatívne ukazovatele

29.37 %

-7,6 %

1.41

0,0

10.53 %

3,2 %

59.82 %

1,8 %

1.94

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 472 827 € 22,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 117 738 988 € 4,2 %
Zmena stavu zásob 3 106 720 € %

Aktivácia 39 557 € -61,6 %
Náklady na predaj tovaru 1 444 991 € 20,3 %
Náklady na materiál, energie 13 174 358 € -9,7 %
Služby 72 727 415 € 29,9 %
Pridaná hodnota 35 011 328 € -17,1 %
Osobné náklady 24 761 594 € -19,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 734 574 € -11,1 %
Opravné položky 52 423 € %

Ostatné výnosy 1 119 677 € -42,0 %
Iné prevádzkové náklady -3 633 256 € %
Zisk z predaja majetku 33 488 € 61,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 12 249 158 € 30,7 %
HV z finančnej činnosti -84 420 € 74,6 %
z toho Nákladové úroky 3 330 € 100,0 %
HV pred zdanením 12 164 738 € 34,6 %
Daň 2 626 166 € 21,2 %
HV po zdanení 9 538 572 € 38,8 %
EBITDA 14 950 244 € 20,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
90 618 963 € -3,9 %
 
Neobežný majetok 18 232 764 € -2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 990 595 € -2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 378 123 € -5,4 %
Dlhodobý finančný majetok 864 046 € 1,2 %
 
Obežný majetok 71 518 662 € -4,7 %
Zásoby 8 062 309 € 46,4 %
Dlhodobé pohľadávky 4 258 640 € -23,7 %
Krátkodobé pohľadávky 40 986 741 € 20,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 18 210 972 € -39,3 %
 
Časové rozlíšenie 867 537 € 53,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 90 618 963 € -3,9 %
 
Vlastné imanie
36 413 711 € -8,0 %
Základné imanie 3 032 820 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 228 901 € 0,0 %
HV minulých rokov 22 613 418 € -20,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 538 572 € 38,8 %
 
Záväzky 53 884 178 € -1,4 %
Dlhodobé záväzky 3 578 173 € 44,8 %
Krátkodobé záväzky 30 639 430 € 12,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 21 853 € 44,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 19 644 722 € -21,4 %
 
Časové rozlíšenie 321 074 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?