G A L I M E X s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
G A L I M E X s.r.o.
Sídlo:
Sučianska 5470/49
03608 Martin - Priekopa
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/318/L
Od 24.2.1992, posledná zmena 17.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Uhrík
  • Peter Uhrík
IČO:
31559093
DIČ:
2020431677

IČ DPH:

SK2020431677
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Peter Uhrík (40,0%)
  • Jozef Čeman (30,0%)
  • Ing. Igor Uhrík (15,0%)
  • Ing. Miroslav Kojtal (7,5%)
  • Ing. Miroslav Kužel (7,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma G A L I M E X s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 38 542 166 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 048 904 EUR vzrástol medziročne o 217 949 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 80,8% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 33 053 415 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 770 988 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 672 196 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,97%.

Absolútne ukazovatele

40 909 764 €

40,6 %

4 879 829 €

20,0 %

12 910 317 €

11,2 %

8 318 454 €

9,0 %

1 703 768 €

105,2 %

Relatívne ukazovatele

12.66 %

-2,2 %

1.89

0,1

8.12 %

1,0 %

35.57 %

1,3 %

0.32

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 053 415 € 50,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 488 751 € 2,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 672 196 € 83,2 %
Náklady na predaj tovaru 30 282 427 € 51,1 %
Náklady na materiál, energie 3 446 614 € 12,9 %
Služby 605 492 € 7,8 %
Pridaná hodnota 4 879 829 € 20,0 %
Osobné náklady 2 581 872 € 14,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 295 157 € 15,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 438 005 € 42,3 %
Iné prevádzkové náklady 176 445 € 12,6 %
Zisk z predaja majetku 230 336 € -27,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 494 696 € 30,0 %
HV z finančnej činnosti -87 103 € -103,4 %
z toho Nákladové úroky 50 637 € 187,9 %
HV pred zdanením 1 407 593 € 27,1 %
Daň 358 689 € 29,8 %
HV po zdanení 1 048 904 € 26,2 %
EBITDA 2 559 517 € 31,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 910 317 € 11,2 %
 
Neobežný majetok 6 787 710 € -5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 586 595 € -6,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 86 089 € 33,4 %
Dlhodobý finančný majetok 115 026 € -0,0 %
 
Obežný majetok 5 601 194 € 35,1 %
Zásoby 4 726 700 € 49,8 %
Dlhodobé pohľadávky 2 371 € 24,5 %
Krátkodobé pohľadávky 737 716 € 37,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 134 407 € -70,2 %
 
Časové rozlíšenie 521 413 € 97,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 910 317 € 11,2 %
 
Vlastné imanie
8 318 454 € 9,0 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 269 550 € 8,1 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 048 904 € 26,2 %
 
Záväzky 4 421 347 € 14,1 %
Dlhodobé záväzky 17 315 € 14,5 %
Krátkodobé záväzky 3 591 066 € 11,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 83 280 € -74,9 %
Bankové úvery krátkodobé 654 886 € 163,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 74 800 € 28,1 %
 
Časové rozlíšenie 170 516 € 61,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?