G A L I M E X s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
G A L I M E X s.r.o.
Sídlo:
Sučianska 5470/49
03608 Martin - Priekopa
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/318/L
Od 24.2.1992, posledná zmena 17.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Uhrík
  • Peter Uhrík
IČO:
31559093
DIČ:
2020431677

IČ DPH:

SK2020431677
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Peter Uhrík (40,0%)
  • Jozef Čeman (30,0%)
  • Ing. Igor Uhrík (15,0%)
  • Ing. Miroslav Kojtal (7,5%)
  • Ing. Miroslav Kužel (7,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma G A L I M E X s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 348 823 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 830 955 EUR vzrástol medziročne o 385 847 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,68% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 22 015 001 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 979 925 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 366 948 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,67%.

Absolútne ukazovatele

29 091 062 €

7,1 %

4 066 525 €

44,2 %

11 611 525 €

8,7 %

7 629 549 €

6,6 %

830 276 €

120,5 %

Relatívne ukazovatele

14.87 %

3,8 %

1.80

0,4

7.16 %

3,0 %

34.29 %

1,3 %

0.35

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 22 015 001 € 5,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 333 822 € 16,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 366 948 € 38,8 %
Náklady na predaj tovaru 20 035 076 € 2,1 %
Náklady na materiál, energie 3 052 626 € 17,3 %
Služby 561 544 € -6,4 %
Pridaná hodnota 4 066 525 € 44,2 %
Osobné náklady 2 265 329 € 13,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 118 436 € 22,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 307 845 € -55,4 %
Iné prevádzkové náklady 156 714 € 6,7 %
Zisk z predaja majetku 316 176 € 112,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 150 067 € 88,9 %
HV z finančnej činnosti -42 825 € -33,3 %
z toho Nákladové úroky 17 591 € %

HV pred zdanením 1 107 242 € 92,0 %
Daň 276 287 € 110,0 %
HV po zdanení 830 955 € 86,7 %
EBITDA 1 952 327 € 42,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 611 525 € 8,7 %
 
Neobežný majetok 7 202 338 € -3,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 022 783 € -3,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 64 528 € 167,0 %
Dlhodobý finančný majetok 115 027 € 0,0 %
 
Obežný majetok 4 144 840 € 34,1 %
Zásoby 3 156 159 € 28,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 904 € -7,5 %
Krátkodobé pohľadávky 536 205 € 64,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 450 572 € 47,7 %
 
Časové rozlíšenie 264 347 € 73,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 611 525 € 8,7 %
 
Vlastné imanie
7 629 549 € 6,6 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 798 594 € 1,5 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 830 955 € 86,7 %
 
Záväzky 3 876 605 € 12,6 %
Dlhodobé záväzky 15 128 € -42,9 %
Krátkodobé záväzky 3 223 476 € 27,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 331 440 € -42,8 %
Bankové úvery krátkodobé 248 160 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 58 401 € 13,6 %
 
Časové rozlíšenie 105 371 € 33,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?