HBM Pharma s.r.o.

Historický názov:
  • Hoechst - Biotika, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HBM Pharma s.r.o.
Sídlo:
Sklabinská 30
03680 Martin
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/343/L
Od 2.3.1992, posledná zmena 8.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Branislav Túček
  • Iveta Bula
IČO:
31560784
DIČ:
2020431710

IČ DPH:

SK2020431710
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
21200 Výroba farmaceutických prípravkov
Základné imanie:
13 829 915 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • JSC "GRINDEKS" (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma HBM Pharma s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 772 884 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 311 475 EUR poklesol medziročne o 1 631 968 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,59% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,13%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,23%.

Absolútne ukazovatele

39 107 172 €

-5,0 %

22 710 560 €

-1,5 %

35 612 786 €

0,3 %

24 492 382 €

10,4 %

888 037 €

-88,9 %

Relatívne ukazovatele

60.12 %

2,7 %

1.28

-0,2

6.49 %

-4,6 %

31.23 %

-6,3 %

0.16

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 772 884 € -5,8 %
Zmena stavu zásob -289 687 € %
Aktivácia 165 816 € -14,1 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 12 768 051 € -14,1 %
Služby 2 135 398 € -8,5 %
Pridaná hodnota 22 710 560 € -1,5 %
Osobné náklady 17 773 175 € 11,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 098 721 € 9,2 %
Opravné položky 35 004 € -39,2 %
Ostatné výnosy 494 928 € 38,3 %
Iné prevádzkové náklady 186 015 € 7,2 %
Zisk z predaja majetku -76 450 € 51,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 071 126 € -40,8 %
HV z finančnej činnosti -115 195 € 33,7 %
z toho Nákladové úroky 106 976 € -19,5 %
HV pred zdanením 2 955 930 € -41,1 %
Daň 644 456 € -39,9 %
HV po zdanení 2 311 475 € -41,4 %
EBITDA 5 246 297 € -27,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
35 612 786 € 0,3 %
 
Neobežný majetok 18 090 431 € -6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 588 879 € -6,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 501 552 € -24,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 469 684 € 8,8 %
Zásoby 6 464 668 € 4,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 000 766 € -88,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 250 € -99,1 %
 
Časové rozlíšenie 52 672 € 2,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 35 612 786 € 0,3 %
 
Vlastné imanie
24 492 382 € 10,4 %
Základné imanie 13 829 915 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 423 073 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 927 919 € 132,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 311 475 € -41,4 %
 
Záväzky 10 857 756 € -16,8 %
Dlhodobé záväzky 1 820 292 € 15,1 %
Krátkodobé záväzky 3 856 663 € -20,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 155 260 € -57,6 %
Bankové úvery krátkodobé 2 515 007 € 6,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 510 534 € -0,7 %
 
Časové rozlíšenie 262 649 € -8,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?