DS Smith Turpak Obaly, a.s.

Historický názov:
  • Duropack Turpak Obaly a. s.
  • Turpak Obaly, a.s.
  • Turčianske papierne, a.s.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DS Smith Turpak Obaly, a.s.
Sídlo:
Robotnícka 1
03680 Martin
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/79/L
Od 1.5.1992, posledná zmena 16.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Stanislav Vybošťok
  • Ing. Vladimír Bojnický
  • Martin Němec
  • Mgr. Peter Puliš
IČO:
31562116
DIČ:
2020431864

IČ DPH:

SK2020431864
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
17210 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
Základné imanie:
7 140 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 05/2022 do 04/2023 podaná 31.07.2023 ako riadna.

Firma DS Smith Turpak Obaly, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 191 816 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,51%. Dosiahnutá strata 498 262 EUR sa znížila medziročne o 1 014 987 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 74,12% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 753 245 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,23%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,27%.

Absolútne ukazovatele

56 684 046 €

5,5 %

7 529 396 €

50,8 %

24 986 482 €

-4,6 %

6 850 221 €

-6,8 %

3 665 934 €

-19,4 %

Relatívne ukazovatele

17.04 %

4,7 %

1.31

0,4

-1.99 %

3,8 %

72.58 %

0,6 %

1.00

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 5/2022 do 4/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 174 905 € -23,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 016 911 € 12,0 %
Zmena stavu zásob -217 923 € -135,4 %
Aktivácia 753 245 € -39,4 %
Náklady na predaj tovaru 1 784 806 € -29,4 %
Náklady na materiál, energie 29 275 308 € -0,2 %
Služby 6 120 306 € 14,0 %
Pridaná hodnota 7 529 396 € 50,8 %
Osobné náklady 5 768 267 € 10,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 405 388 € 72,6 %
Opravné položky 17 322 € %

Ostatné výnosy 10 004 345 € 7,7 %
Iné prevádzkové náklady 9 927 174 € 5,1 %
Zisk z predaja majetku 221 750 € 300,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -345 338 € 80,2 %
HV z finančnej činnosti -267 598 € -118,0 %
z toho Nákladové úroky 265 365 € 118,1 %
HV pred zdanením -612 936 € 67,2 %
Daň -114 674 € 67,9 %
HV po zdanení -498 262 € 67,1 %
EBITDA 763 300 € 278,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 986 482 € -4,6 %
 
Neobežný majetok 13 448 343 € 0,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 297 885 € -0,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 150 458 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 474 754 € -9,8 %
Zásoby 3 640 135 € -16,3 %
Dlhodobé pohľadávky 509 213 € 43,7 %
Krátkodobé pohľadávky 6 907 194 € -9,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 418 212 € 1,8 %
 
Časové rozlíšenie 63 385 € 3,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 986 482 € -4,6 %
 
Vlastné imanie
6 850 221 € -6,8 %
Základné imanie 7 140 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 428 000 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 219 517 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -498 262 € 67,1 %
 
Záväzky 18 079 847 € -3,8 %
Dlhodobé záväzky 9 893 233 € -1,1 %
Krátkodobé záväzky 7 306 578 € -6,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 880 036 € -9,7 %
 
Časové rozlíšenie 56 414 € -2,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?