PORFIX - pórobetón, a.s.

Historický názov:
  • PÓROBETÓN a.s.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PORFIX - pórobetón, a.s.
Sídlo:
4. apríla 384/79
97243 Zemianske Kostoľany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/331/R
Od 1.5.1992, posledná zmena 15.8.2023
Štatutárny orgán:
  • MUDr. Martin Kováč
  • Ing. Miroslav Peteja
  • Ing. Peter Hennel
IČO:
31562175
DIČ:
2020470023

IČ DPH:

SK2020470023
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Základné imanie:
5 580 454 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma PORFIX - pórobetón, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 205 677 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 13 845 098 EUR vzrástol medziročne o 7 764 150 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 74,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,1%.

Absolútne ukazovatele

54 372 161 €

48,5 %

20 434 305 €

43,5 %

69 218 703 €

33,5 %

59 013 466 €

27,5 %

8 529 631 €

-10,3 %

Relatívne ukazovatele

49.59 %

8,4 %

2.32

0,4

20.00 %

8,3 %

14.74 %

4,0 %

1.49

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 443 914 € -54,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 761 763 € 21,2 %
Zmena stavu zásob 939 250 € %

Aktivácia 3 831 919 € %

Náklady na predaj tovaru 289 859 € -63,0 %
Náklady na materiál, energie 20 343 953 € 31,8 %
Služby 4 904 156 € 15,6 %
Pridaná hodnota 20 434 305 € 43,5 %
Osobné náklady 8 797 371 € 18,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 017 367 € -8,4 %
Opravné položky 4 573 € -46,5 %
Ostatné výnosy 111 112 € 28,4 %
Iné prevádzkové náklady 225 588 € 11,3 %
Zisk z predaja majetku -27 355 € -139,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 477 736 € 86,0 %
HV z finančnej činnosti 5 607 568 € 234,9 %
z toho Nákladové úroky 14 167 € %

HV pred zdanením 16 085 304 € 120,1 %
Daň 2 240 206 € 82,5 %
HV po zdanení 13 845 098 € 127,7 %
EBITDA 11 522 458 € 72,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
69 218 703 € 33,5 %
 
Neobežný majetok 51 974 408 € 37,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 883 977 € 37,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 40 788 € %

Dlhodobý finančný majetok 39 049 643 € 36,9 %
 
Obežný majetok 17 230 853 € 23,9 %
Zásoby 4 253 109 € 58,0 %
Dlhodobé pohľadávky 29 210 € -1,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 150 692 € -20,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 797 842 € 21,1 %
 
Časové rozlíšenie 13 442 € -4,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 69 218 703 € 33,5 %
 
Vlastné imanie
59 013 466 € 27,5 %
Základné imanie 5 580 454 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 39 124 116 € 36,8 %
HV minulých rokov 463 798 € -92,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 13 845 098 € 127,7 %
 
Záväzky 10 114 640 € 84,2 %
Dlhodobé záväzky 329 853 € -6,0 %
Krátkodobé záväzky 7 199 497 € 72,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 086 249 € 50,1 %
Bankové úvery krátkodobé 1 395 360 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 103 681 € -21,4 %
 
Časové rozlíšenie 90 597 € -8,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?