HYZA a.s.

Historický názov:
  • HYZA a.s. Žilina
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HYZA a.s.
Sídlo:
Odbojárov 2279/37
95592 Topoľčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10349/N
Od 1.5.1992, posledná zmena 17.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Hájek
  • Ing. Jana Kojdová
  • Ing. Jiří Šavrda
  • Ing. Milan Říha
  • PhDr. Simona Sokolová
IČO:
31562540
DIČ:
2020445405

IČ DPH:

SK2020445405
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10120 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
Základné imanie:
20 032 846 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.06.2023 ako riadna.

Firma HYZA a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 122 909 909 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,14%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 051 841 EUR vzrástol medziročne o 713 092 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,05% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 352 082 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,76%.

Absolútne ukazovatele

124 881 906 €

25,0 %

23 846 736 €

13,1 %

56 258 864 €

13,9 %

32 302 913 €

3,4 %

5 706 303 €

-14,8 %

Relatívne ukazovatele

19.40 %

-1,9 %

1.26

0,0

1.87 %

1,2 %

42.58 %

5,8 %

1.11

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 204 616 € 13,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 113 705 293 € 25,1 %
Zmena stavu zásob 9 800 € 101,8 %
Aktivácia 1 352 082 € 39,3 %
Náklady na predaj tovaru 7 857 619 € 16,4 %
Náklady na materiál, energie 82 413 775 € 33,4 %
Služby 10 160 870 € 3,6 %
Pridaná hodnota 23 846 736 € 13,1 %
Osobné náklady 18 910 360 € 10,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 393 697 € -1,3 %
Opravné položky 490 380 € %

Ostatné výnosy 428 408 € 76,4 %
Iné prevádzkové náklady 937 518 € -25,7 %
Zisk z predaja majetku 65 629 € -29,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 601 609 € 133,4 %
HV z finančnej činnosti -178 286 € -24,1 %
z toho Nákladové úroky 2 € -66,7 %
HV pred zdanením 1 423 323 € 162,3 %
Daň 371 482 € 82,2 %
HV po zdanení 1 051 841 € 210,5 %
EBITDA 3 922 468 € 31,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
56 258 864 € 13,9 %
 
Neobežný majetok 27 990 641 € 7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 685 710 € 9,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 679 € -32,8 %
Dlhodobý finančný majetok 7 284 252 € 0,0 %
 
Obežný majetok 28 195 784 € 21,6 %
Zásoby 3 360 895 € 30,2 %
Dlhodobé pohľadávky 367 803 € -8,0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 391 001 € 36,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 076 085 € 10,0 %
 
Časové rozlíšenie 72 439 € 42,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 56 258 864 € 13,9 %
 
Vlastné imanie
32 302 913 € 3,4 %
Základné imanie 20 032 846 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 673 535 € 0,9 %
HV minulých rokov 7 544 691 € 4,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 051 841 € 210,5 %
 
Záväzky 22 242 816 € 34,1 %
Dlhodobé záväzky 137 053 € 22,4 %
Krátkodobé záväzky 20 480 982 € 40,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 624 781 € -14,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 713 135 € 8,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?