Ryba Žilina, spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Ryba Žilina, spol. s r.o.
Sídlo:
P.O.Hviezdoslava 8194/85
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/418/L
Od 12.5.1992, posledná zmena 18.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Sventek
  • Ing. Michal Britvík
  • Ing. Roman Mozoľa
IČO:
31563490
DIČ:
2020443282

IČ DPH:

SK7020001010
Podľa §4b, registrovaný od 1.6.2016
SK NACE (RÚZ):
46380 Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
Základné imanie:
3 066 390 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • PRETO spol. s r.o. (99,78%)
  • Ing. Jozef Antošík (0,11%)
  • JUDr. Miroslav Bobák (0,11%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma Ryba Žilina, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 768 941 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 19 500 EUR poklesol medziročne o 108 263 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,11% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 79 715 886 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 487 866 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,73%.

Absolútne ukazovatele

82 938 993 €

18,0 %

2 824 545 €

7,8 %

28 583 134 €

5,5 %

11 881 498 €

24,7 %

1 967 750 €

%

Relatívne ukazovatele

3.45 %

-0,3 %

1.30

-0,1

0.07 %

-0,4 %

58.43 %

-6,4 %

0.84

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 79 715 886 € 17,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 053 055 € 0,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 68 228 020 € 20,1 %
Náklady na materiál, energie 283 913 € 21,6 %
Služby 10 432 463 € 3,2 %
Pridaná hodnota 2 824 545 € 7,8 %
Osobné náklady 2 166 722 € 11,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 341 755 € -6,4 %
Opravné položky 21 961 € %

Ostatné výnosy 67 961 € -29,5 %
Iné prevádzkové náklady 125 217 € 7,0 %
Zisk z predaja majetku 15 690 € 15,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 252 541 € -16,7 %
HV z finančnej činnosti -195 621 € -56,5 %
z toho Nákladové úroky 158 639 € 11,8 %
HV pred zdanením 56 920 € -68,1 %
Daň 37 420 € -26,0 %
HV po zdanení 19 500 € -84,7 %
EBITDA 578 606 € -11,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 583 134 € 5,5 %
 
Neobežný majetok 13 642 533 € 14,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 259 003 € -1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 177 851 € -42,3 %
Dlhodobý finančný majetok 13 205 679 € 16,2 %
 
Obežný majetok 14 890 491 € -1,4 %
Zásoby 4 022 683 € 46,4 %
Dlhodobé pohľadávky 12 725 € -63,3 %
Krátkodobé pohľadávky 10 771 889 € -11,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 83 194 € -23,1 %
 
Časové rozlíšenie 50 110 € -14,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 583 134 € 5,5 %
 
Vlastné imanie
11 881 498 € 24,7 %
Základné imanie 3 066 390 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 548 068 € 36,2 %
HV minulých rokov 1 247 540 € 58,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 19 500 € -84,7 %
 
Záväzky 16 627 544 € -5,3 %
Dlhodobé záväzky 1 720 852 € %

Krátkodobé záväzky 5 625 838 € -30,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 952 608 € -23,4 %
Bankové úvery krátkodobé 7 260 196 € 6,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 68 050 € 0,3 %
 
Časové rozlíšenie 74 092 € 244,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?