Nestlé Slovensko s.r.o.

Historický názov:
  • Nestlé Food, s.r.o. Prievidza
  • CARPATHIA s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nestlé Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Košovská cesta 11
97127 Prievidza
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/3614/R
Od 28.7.1992, posledná zmena 11.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Mittner
IČO:
31568211
DIČ:
2020466976

IČ DPH:

SK2020466976
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10890 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
Základné imanie:
13 277 568 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Société des Produits Nestlé S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.06.2023 ako riadna.

Firma Nestlé Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 244 229 093 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 199 626 EUR vzrástol medziročne o 846 676 EUR.

Firma predala tovar za 133 281 727 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 38 232 001 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 28%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,52%.

Absolútne ukazovatele

246 126 496 €

13,0 %

42 869 210 €

10,8 %

81 747 445 €

10,7 %

24 804 951 €

3,5 %

-12 278 694 €

1,4 %

Relatívne ukazovatele

17.55 %

-0,3 %

1.82

0,1

12.48 %

-0,2 %

69.66 %

2,1 %

0.51

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 133 281 727 € 6,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 110 947 366 € 21,8 %
Zmena stavu zásob 650 604 € 230,4 %
Aktivácia 188 579 € -78,5 %
Náklady na predaj tovaru 95 049 726 € 21,5 %
Náklady na materiál, energie 68 522 304 € 17,0 %
Služby 38 622 828 € -7,0 %
Pridaná hodnota 42 869 210 € 10,8 %
Osobné náklady 23 592 719 € 7,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 828 239 € 16,6 %
Opravné položky 5 854 € 108,6 %
Ostatné výnosy 371 709 € 83,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 413 832 € 82,2 %
Zisk z predaja majetku -47 594 € -137,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 13 356 889 € 9,9 %
HV z finančnej činnosti -246 564 € 25,2 %
z toho Nákladové úroky 177 992 € 59,7 %
HV pred zdanením 13 110 325 € 10,9 %
Daň 2 910 699 € 17,7 %
HV po zdanení 10 199 626 € 9,1 %
EBITDA 18 061 722 € 13,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
81 747 445 € 10,7 %
 
Neobežný majetok 44 978 165 € 1,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 44 954 505 € 1,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 19 013 € %

Dlhodobý finančný majetok 4 647 € 0,0 %
 
Obežný majetok 36 655 008 € 24,2 %
Zásoby 11 949 451 € 31,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 24 651 473 € 34,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 54 084 € 76,9 %
 
Časové rozlíšenie 114 272 € 36,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 81 747 445 € 10,7 %
 
Vlastné imanie
24 804 951 € 3,5 %
Základné imanie 13 277 568 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 327 757 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 199 626 € 9,1 %
 
Záväzky 56 942 494 € 14,1 %
Dlhodobé záväzky 864 970 € -56,6 %
Krátkodobé záväzky 49 047 941 € 22,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 33 € 200,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 029 550 € -11,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?