SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.

Historický názov:
  • SLOVENSKÉ CUKROVARY, a.s.
  • GEMERCUKOR, a.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Sídlo:
Cukrovarská 726
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/18787/T
Od 1.8.1992, posledná zmena 31.3.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adrián Šedivý
  • Ružena Brádňanová
IČO:
31568386
DIČ:
2020460541

IČ DPH:

SK2020460541
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10810 Výroba cukru
Základné imanie:
5 709 786 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AGRANA Sales&Marketing GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 03/2022 do 02/2023 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 70 897 361 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 955 940 EUR vzrástol medziročne o 1 527 289 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,4% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,39%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,32%.

Absolútne ukazovatele

78 470 826 €

10,5 %

11 356 505 €

11,6 %

73 088 170 €

1,1 %

23 191 168 €

1,2 %

3 313 458 €

-19,9 %

Relatívne ukazovatele

16.02 %

-2,9 %

2.23

0,2

5.41 %

2,1 %

68.27 %

-0,0 %

0.06

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 3/2022 do 2/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 881 863 € -25,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 67 015 498 € 37,6 %
Zmena stavu zásob 3 195 177 € -78,0 %
Aktivácia 691 661 € 12,9 %
Náklady na predaj tovaru 3 709 799 € -27,0 %
Náklady na materiál, energie 47 697 633 € 12,4 %
Služby 12 011 734 € 7,6 %
Pridaná hodnota 11 356 505 € 11,6 %
Osobné náklady 5 095 683 € 2,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 007 680 € 15,6 %
Opravné položky -960 € -100,5 %
Ostatné výnosy 3 007 600 € 78,9 %
Iné prevádzkové náklady 996 011 € -44,6 %
Zisk z predaja majetku 323 254 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 6 597 473 € 94,9 %
HV z finančnej činnosti -1 356 731 € %
z toho Nákladové úroky 750 761 € 262,0 %
HV pred zdanením 5 240 742 € 71,1 %
Daň 1 284 802 € 102,7 %
HV po zdanení 3 955 940 € 62,9 %
EBITDA 8 272 411 € 62,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
73 088 170 € 1,1 %
 
Neobežný majetok 24 375 878 € 6,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 154 902 € 6,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 220 976 € -17,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 48 670 822 € -1,4 %
Zásoby 42 147 651 € 11,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 531 260 € -69,6 %
Krátkodobý finančný majetok 3 989 171 € 40,9 %
Finančné účty 2 740 € -99,4 %
 
Časové rozlíšenie 41 470 € -11,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 73 088 170 € 1,1 %
 
Vlastné imanie
23 191 168 € 1,2 %
Základné imanie 5 709 786 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 467 325 € -8,5 %
HV minulých rokov 6 058 117 € -8,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 955 940 € 62,9 %
 
Záväzky 47 355 928 € -1,3 %
Dlhodobé záväzky 1 217 173 € %

Krátkodobé záväzky 42 856 539 € -2,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 221 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 280 995 € -15,0 %
 
Časové rozlíšenie 2 541 074 € 89,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?