MIKONA s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MIKONA s.r.o.
Sídlo:
Trenčianska 452
02001 Púchov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/2094/R
Od 15.9.1992, posledná zmena 17.6.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Miloslav Kryštof
 • Ing. Miroslav Crkoň
IČO:
31570364
DIČ:
2020441302

IČ DPH:

SK2020441302
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45320 Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Miroslav Crkoň (57,0%)
 • Ing. Miloslav Kryštof (14,0%)
 • Jozef Crkoň (6,5%)
 • Július Crkoň (6,5%)
 • Pavol Crkoň (6,5%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma MIKONA s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 64 798 952 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 623 299 EUR vzrástol medziročne o 636 562 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 74,81% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 57 005 598 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 164 907 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,96%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,54%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,19%.

Absolútne ukazovatele

76 199 565 €

27,0 %

10 767 006 €

10,6 %

36 295 363 €

18,0 %

28 986 019 €

11,4 %

14 465 310 €

10,8 %

Relatívne ukazovatele

16.62 %

-1,5 %

1.72

-0,1

7.23 %

0,8 %

20.14 %

4,7 %

1.51

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 57 005 598 € 21,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 793 354 € 14,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 48 840 691 € 25,2 %
Náklady na materiál, energie 1 331 333 € 12,0 %
Služby 3 941 419 € 13,5 %
Pridaná hodnota 10 767 006 € 10,6 %
Osobné náklady 6 248 057 € 16,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 178 225 € -17,6 %
Opravné položky -90 228 € -134,3 %
Ostatné výnosy 10 911 810 € 99,8 %
Iné prevádzkové náklady 11 224 487 € 95,2 %
Zisk z predaja majetku 105 113 € -70,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 141 891 € 6,7 %
HV z finančnej činnosti -149 208 € -204,8 %
z toho Nákladové úroky 19 711 € 287,3 %
HV pred zdanením 2 992 683 € 3,3 %
Daň 369 384 € -59,4 %
HV po zdanení 2 623 299 € 32,0 %
EBITDA 4 124 775 € 2,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 295 363 € 18,0 %
 
Neobežný majetok 15 156 020 € 10,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 463 617 € -0,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 137 € -27,9 %
Dlhodobý finančný majetok 3 659 266 € 73,8 %
 
Obežný majetok 21 115 186 € 24,0 %
Zásoby 11 065 067 € 22,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 556 635 € -2,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 493 484 € 48,8 %
 
Časové rozlíšenie 24 157 € 10,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 295 363 € 18,0 %
 
Vlastné imanie
28 986 019 € 11,4 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 624 015 € %

HV minulých rokov 25 638 705 € 6,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 623 299 € 32,0 %
 
Záväzky 7 271 040 € 53,2 %
Dlhodobé záväzky 187 767 € -63,1 %
Krátkodobé záväzky 6 635 729 € 65,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 447 544 € 88,5 %
 
Časové rozlíšenie 38 304 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?