MIKONA s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MIKONA s.r.o.
Sídlo:
Trenčianska 452
02001 Púchov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/2094/R
Od 15.9.1992, posledná zmena 17.6.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Miloslav Kryštof
 • Ing. Miroslav Crkoň
IČO:
31570364
DIČ:
2020441302

IČ DPH:

SK2020441302
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45320 Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Miroslav Crkoň (57,0%)
 • Ing. Miloslav Kryštof (14,0%)
 • Jozef Crkoň (6,5%)
 • Július Crkoň (6,5%)
 • Pavol Crkoň (6,5%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma MIKONA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 53 618 683 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 986 737 EUR poklesol medziročne o 157 440 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 78,05% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 46 836 700 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 828 278 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,56%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,18%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,18%.

Absolútne ukazovatele

60 009 585 €

-2,8 %

9 736 804 €

10,1 %

30 753 478 €

4,8 %

26 008 528 €

2,4 %

13 053 226 €

5,7 %

Relatívne ukazovatele

18.16 %

1,2 %

1.81

-0,1

6.46 %

-0,8 %

15.43 %

1,9 %

2.01

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 46 836 700 € 1,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 781 983 € 12,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 39 008 422 € -1,3 %
Náklady na materiál, energie 1 189 154 € 42,6 %
Služby 3 471 302 € 15,2 %
Pridaná hodnota 9 736 804 € 10,1 %
Osobné náklady 5 377 427 € 13,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 430 642 € -2,6 %
Opravné položky 262 722 € 272,1 %
Ostatné výnosy 5 462 010 € -41,6 %
Iné prevádzkové náklady 5 749 956 € -38,0 %
Zisk z predaja majetku 354 780 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 945 848 € 6,1 %
HV z finančnej činnosti -48 954 € -20,5 %
z toho Nákladové úroky 5 089 € 11,5 %
HV pred zdanením 2 896 894 € 5,9 %
Daň 910 157 € 54,0 %
HV po zdanení 1 986 737 € -7,3 %
EBITDA 4 021 710 € 0,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 753 478 € 4,8 %
 
Neobežný majetok 13 701 429 € 0,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 550 416 € -8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 45 939 € -15,6 %
Dlhodobý finančný majetok 2 105 074 € 99,4 %
 
Obežný majetok 17 030 188 € 9,1 %
Zásoby 9 017 835 € 40,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 649 728 € 13,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 362 625 € -26,9 %
 
Časové rozlíšenie 21 861 € -46,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 753 478 € 4,8 %
 
Vlastné imanie
26 008 528 € 2,4 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -230 177 € %
HV minulých rokov 24 151 968 € 4,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 986 737 € -7,3 %
 
Záväzky 4 744 950 € 20,5 %
Dlhodobé záväzky 508 702 € 38,1 %
Krátkodobé záväzky 3 998 823 € 21,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 237 425 € -15,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?