Loading

PHARMACOPOLA s.r.o.

Historický názov:
  • PHARMACOPOLA s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PHARMACOPOLA s.r.o.
Sídlo:
Svätokrížske námestie 11
96501 Žiar nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/685/S
Od 23.9.1992, posledná zmena 9.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrej Žigo
  • MVDr. Lukáš Weiss
  • MVDr. Milan Greguš
IČO:
31570895
DIČ:
2020479230

IČ DPH:

SK2020479230
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
360 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Milický spol. s r.o. (33,33%)
  • MVDr. Ján Greguš (33,33%)
  • Zdenka Weissová (33,33%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.04.2023 ako riadna.

Firma PHARMACOPOLA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 352 455 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 145 896 EUR poklesol medziročne o 122 375 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,84% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 236 869 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 714 568 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,5%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,26%.

Absolútne ukazovatele

31 604 967 €

4,7 %

3 426 697 €

-6,0 %

12 677 823 €

21,0 %

1 843 716 €

2,3 %

-2 307 042 €

-112,6 %

Relatívne ukazovatele

10.93 %

-1,2 %

1.29

-0,1

1.15 %

-1,4 %

85.46 %

2,7 %

0.34

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 236 869 € 4,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 115 586 € -18,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 35 300 € -0,6 %
Náklady na predaj tovaru 25 522 301 € 4,6 %
Náklady na materiál, energie 764 854 € 21,6 %
Služby 1 643 240 € 19,5 %
Pridaná hodnota 3 426 697 € -6,0 %
Osobné náklady 2 650 525 € -0,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 437 024 € 12,4 %
Opravné položky 30 320 € -79,1 %
Ostatné výnosy 115 831 € 9,1 %
Iné prevádzkové náklady 141 886 € 37,3 %
Zisk z predaja majetku 66 143 € 255,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 379 579 € -20,3 %
HV z finančnej činnosti -145 191 € -24,0 %
z toho Nákladové úroky 120 158 € 21,0 %
HV pred zdanením 234 388 € -34,7 %
Daň 88 492 € -2,7 %
HV po zdanení 145 896 € -45,6 %
EBITDA 748 428 € -11,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 677 823 € 21,0 %
 
Neobežný majetok 4 157 751 € 45,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 623 437 € 42,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 534 314 € 61,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 8 467 564 € 12,1 %
Zásoby 4 282 275 € 20,7 %
Dlhodobé pohľadávky 772 164 € -13,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 403 255 € 9,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 870 € %

 
Časové rozlíšenie 52 508 € -5,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 677 823 € 21,0 %
 
Vlastné imanie
1 843 716 € 2,3 %
Základné imanie 360 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 37 820 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 300 000 € 14,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 145 896 € -45,6 %
 
Záväzky 10 834 107 € 25,0 %
Dlhodobé záväzky 616 119 € 17,1 %
Krátkodobé záväzky 3 691 842 € 14,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 950 000 € -10,9 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 413 108 € 53,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 163 038 € -52,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?