PHARMACOPOLA s.r.o.

Historický názov:
  • PHARMACOPOLA s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PHARMACOPOLA s.r.o.
Sídlo:
Svätokrížske námestie 11
96501 Žiar nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/685/S
Od 23.9.1992, posledná zmena 9.4.2024
Štatutárny orgán:
  • MVDr. Lukáš Weiss
  • MVDr. Milan Greguš
  • Ing. Andrej Žigo
IČO:
31570895
DIČ:
2020479230

IČ DPH:

SK2020479230
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
360 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Milický spol. s r.o. (33,33%)
  • MVDr. Ján Greguš (33,33%)
  • Zdenka Weissová (33,33%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 14.05.2024 ako riadna.

Firma PHARMACOPOLA s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 691 657 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 216 645 EUR vzrástol medziročne o 70 749 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,82% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 554 645 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 528 347 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,62%.

Absolútne ukazovatele

35 980 569 €

13,8 %

4 230 319 €

23,5 %

15 138 828 €

19,4 %

1 954 465 €

6,0 %

-1 640 270 €

28,9 %

Relatívne ukazovatele

11.85 %

0,9 %

1.35

0,1

1.43 %

0,3 %

87.09 %

1,6 %

0.36

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 554 645 € 13,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 137 012 € 18,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 29 478 € -16,5 %
Náklady na predaj tovaru 29 026 298 € 13,7 %
Náklady na materiál, energie 726 868 € -5,0 %
Služby 1 745 468 € 6,2 %
Pridaná hodnota 4 230 319 € 23,5 %
Osobné náklady 3 143 955 € 18,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 504 899 € 15,5 %
Opravné položky -26 588 € -187,7 %
Ostatné výnosy 145 999 € 26,0 %
Iné prevádzkové náklady 156 029 € 10,0 %
Zisk z predaja majetku 65 706 € -0,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 655 911 € 72,8 %
HV z finančnej činnosti -351 342 € -142,0 %
z toho Nákladové úroky 300 395 € 150,0 %
HV pred zdanením 304 569 € 29,9 %
Daň 87 924 € -0,6 %
HV po zdanení 216 645 € 48,5 %
EBITDA 1 055 131 € 41,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 138 828 € 19,4 %
 
Neobežný majetok 5 067 608 € 21,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 345 444 € 19,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 722 164 € 35,2 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 9 973 919 € 17,8 %
Zásoby 5 456 616 € 27,4 %
Dlhodobé pohľadávky 680 421 € -11,9 %
Krátkodobé pohľadávky 3 835 111 € 12,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 771 € -82,1 %
 
Časové rozlíšenie 97 301 € 85,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 138 828 € 19,4 %
 
Vlastné imanie
1 954 465 € 6,0 %
Základné imanie 360 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 37 820 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 340 000 € 3,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 216 645 € 48,5 %
 
Záväzky 13 184 363 € 21,7 %
Dlhodobé záväzky 484 514 € -21,4 %
Krátkodobé záväzky 4 401 393 € 19,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 850 000 € -10,5 %
Bankové úvery dlhodobé 1 210 455 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 5 779 676 € 6,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 458 325 € 181,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?