GLOBUS spol. s r.o.

Historický názov:
  • G L O B U S spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GLOBUS spol. s r.o.
Sídlo:
Lieskovská cesta 472
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/720/S
Od 8.10.1992, posledná zmena 19.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ladislav Likavčan
  • Milan Lovniansky
IČO:
31571697
DIČ:
2020475292

IČ DPH:

SK2020475292
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ladislav Likavčan (50,0%)
  • Milan Lovniansky (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma GLOBUS spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 648 489 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,89%. Dosiahnutý zisk po zdanení 599 475 EUR vzrástol medziročne o 502 956 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,9% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 37 268 537 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 831 168 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,12%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,41%.

Absolútne ukazovatele

37 681 655 €

17,6 %

5 076 716 €

19,4 %

8 541 932 €

12,4 %

2 917 975 €

11,9 %

1 460 186 €

%

Relatívne ukazovatele

13.48 %

0,2 %

1.42

0,2

7.02 %

5,8 %

65.84 %

0,2 %

0.35

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 268 537 € 18,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 379 952 € 10,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 437 369 € 17,5 %
Náklady na materiál, energie 890 358 € 42,9 %
Služby 1 245 811 € 8,1 %
Pridaná hodnota 5 076 716 € 19,4 %
Osobné náklady 3 565 910 € 5,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 383 570 € -5,0 %
Opravné položky 1 486 € -89,7 %
Ostatné výnosy 26 039 € 0,0 %
Iné prevádzkové náklady 264 390 € 13,4 %
Zisk z predaja majetku 283 € -94,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 885 917 € 259,3 %
HV z finančnej činnosti -95 753 € 17,4 %
z toho Nákladové úroky 32 208 € 8,6 %
HV pred zdanením 790 164 € %

Daň 190 689 € %

HV po zdanení 599 475 € %

EBITDA 1 266 239 € 96,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 541 932 € 12,4 %
 
Neobežný majetok 2 848 356 € -6,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 839 806 € -6,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 326 € -72,3 %
Dlhodobý finančný majetok 8 224 € 0,0 %
 
Obežný majetok 5 491 258 € 24,3 %
Zásoby 4 134 772 € 29,1 %
Dlhodobé pohľadávky 92 867 € 20,2 %
Krátkodobé pohľadávky 1 082 435 € 13,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 181 184 € -0,2 %
 
Časové rozlíšenie 202 318 € 54,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 541 932 € 12,4 %
 
Vlastné imanie
2 917 975 € 11,9 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 50 319 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 261 541 € -7,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 599 475 € %

 
Záväzky 5 623 888 € 12,7 %
Dlhodobé záväzky 162 224 € -42,1 %
Krátkodobé záväzky 3 462 372 € 30,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 178 901 € 229,5 %
Bankové úvery krátkodobé 678 082 € -56,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 142 309 € -7,7 %
 
Časové rozlíšenie 69 € -45,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?