GLOBUS spol. s r.o.

Historický názov:
  • G L O B U S spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GLOBUS spol. s r.o.
Sídlo:
Lieskovská cesta 472
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/720/S
Od 8.10.1992, posledná zmena 19.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ladislav Likavčan
  • Milan Lovniansky
IČO:
31571697
DIČ:
2020475292

IČ DPH:

SK2020475292
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ladislav Likavčan (50,0%)
  • Milan Lovniansky (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma GLOBUS spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 41 096 397 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 927 610 EUR vzrástol medziročne o 328 135 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,85% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 40 706 778 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 328 950 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,72%.

Absolútne ukazovatele

41 180 542 €

9,3 %

5 767 265 €

13,6 %

8 225 819 €

-3,7 %

3 368 607 €

15,4 %

1 545 058 €

5,8 %

Relatívne ukazovatele

14.03 %

0,5 %

1.50

0,1

11.28 %

4,3 %

59.05 %

-6,8 %

0.41

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 706 778 € 9,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 389 619 € 2,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 33 377 828 € 9,7 %
Náklady na materiál, energie 763 249 € -14,3 %
Služby 1 193 454 € -4,2 %
Pridaná hodnota 5 767 265 € 13,6 %
Osobné náklady 3 841 365 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 387 041 € 0,9 %
Opravné položky -1 181 € -179,5 %
Ostatné výnosy 43 724 € 67,9 %
Iné prevádzkové náklady 259 945 € -1,7 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 318 420 € 48,8 %
HV z finančnej činnosti -116 493 € -21,7 %
z toho Nákladové úroky 74 519 € 131,4 %
HV pred zdanením 1 201 927 € 52,1 %
Daň 274 317 € 43,9 %
HV po zdanení 927 610 € 54,7 %
EBITDA 1 700 062 € 34,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 225 819 € -3,7 %
 
Neobežný majetok 2 691 423 € -5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 683 199 € -5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 8 224 € 0,0 %
 
Obežný majetok 5 320 752 € -3,1 %
Zásoby 3 822 145 € -7,6 %
Dlhodobé pohľadávky 105 792 € 13,9 %
Krátkodobé pohľadávky 1 048 157 € -3,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 344 658 € 90,2 %
 
Časové rozlíšenie 213 644 € 5,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 225 819 € -3,7 %
 
Vlastné imanie
3 368 607 € 15,4 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 50 319 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 384 038 € 5,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 927 610 € 54,7 %
 
Záväzky 4 857 212 € -13,6 %
Dlhodobé záväzky 114 705 € -29,3 %
Krátkodobé záväzky 3 419 845 € -1,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 708 521 € -39,9 %
Bankové úvery krátkodobé 463 701 € -31,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 150 440 € 5,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?