Küster - automobilová technika spol. s r.o.

Historický názov:
  • Küster - VS spol. s r.o.
  • Küster - VS spoločnosť s r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Küster - automobilová technika spol. s r.o.
Sídlo:
Továrenská 1
97631 Vlkanová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/770/S
Od 4.11.1992, posledná zmena 16.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Kňaze
  • Mgr. Jaroslav Hrušovský
IČO:
31572995
DIČ:
2020459837

IČ DPH:

SK2020459837
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Küster Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako riadna.

Firma Küster - automobilová technika spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 873 394 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,33%. Dosiahnutá strata je 242 535 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,22% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 127 229 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 4,26%.

Absolútne ukazovatele

38 321 357 €

-6,4 %

11 818 563 €

-17,4 %

30 580 489 €

1,8 %

26 749 507 €

-0,9 %

16 575 497 €

5,9 %

Relatívne ukazovatele

32.05 %

-3,9 %

1.11

-0,2

-0.79 %

-6,1 %

12.53 %

2,3 %

2.95

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 516 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 871 878 € -7,3 %
Zmena stavu zásob 183 526 € 51,0 %
Aktivácia 127 229 € %

Náklady na predaj tovaru 1 486 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 23 534 577 € -0,6 %
Služby 1 829 523 € -6,1 %
Pridaná hodnota 11 818 563 € -17,4 %
Osobné náklady 10 599 764 € -4,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 476 655 € 15,8 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 271 544 € 29,1 %
Iné prevádzkové náklady 402 624 € 61,7 %
Zisk z predaja majetku 193 339 € 27,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -195 597 € -109,4 %
HV z finančnej činnosti -8 669 € 22,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -204 266 € -109,9 %
Daň 38 269 € -91,6 %
HV po zdanení -242 535 € -115,1 %
EBITDA 1 087 719 € -66,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 580 489 € 1,8 %
 
Neobežný majetok 10 693 367 € -9,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 549 368 € -9,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 143 999 € 7,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 649 148 € 10,2 %
Zásoby 10 191 749 € 28,8 %
Dlhodobé pohľadávky 38 442 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 762 108 € 30,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 656 849 € -19,3 %
 
Časové rozlíšenie 237 974 € -37,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 580 489 € 1,8 %
 
Vlastné imanie
26 749 507 € -0,9 %
Základné imanie 165 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 150 321 € 0,0 %
HV minulých rokov 22 675 751 € 7,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -242 535 € -115,1 %
 
Záväzky 3 754 258 € 22,8 %
Dlhodobé záväzky 318 817 € 13,2 %
Krátkodobé záväzky 3 196 459 € 26,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 238 982 € -3,8 %
 
Časové rozlíšenie 76 724 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?