Küster - automobilová technika spol. s r.o.

Historický názov:
  • Küster - VS spol. s r.o.
  • Küster - VS spoločnosť s r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Küster - automobilová technika spol. s r.o.
Sídlo:
Továrenská 1
97631 Vlkanová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/770/S
Od 4.11.1992, posledná zmena 16.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Kňaze
  • Mgr. Jaroslav Hrušovský
IČO:
31572995
DIČ:
2020459837

IČ DPH:

SK2020459837
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Küster Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Küster - automobilová technika spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 41 478 537 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 855 911 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,73% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 328 648 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,26%.

Absolútne ukazovatele

42 442 121 €

10,8 %

13 472 452 €

14,0 %

30 990 420 €

1,3 %

27 605 418 €

3,2 %

17 896 954 €

8,0 %

Relatívne ukazovatele

32.48 %

0,4 %

1.26

0,1

2.76 %

3,5 %

10.92 %

-1,6 %

4.10

1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 478 537 € 12,5 %
Zmena stavu zásob -16 584 € -109,0 %
Aktivácia 328 648 € 158,3 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 26 206 889 € 11,4 %
Služby 2 072 123 € 13,3 %
Pridaná hodnota 13 472 452 € 14,0 %
Osobné náklady 10 733 303 € 1,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 583 880 € 7,3 %
Opravné položky 44 990 € 100,0 %
Ostatné výnosy 55 718 € -79,5 %
Iné prevádzkové náklady 224 764 € -44,2 %
Zisk z predaja majetku 53 674 € -72,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 034 044 € %

HV z finančnej činnosti -7 874 € 9,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 026 170 € %

Daň 170 259 € %

HV po zdanení 855 911 € %

EBITDA 2 564 250 € 135,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 990 420 € 1,3 %
 
Neobežný majetok 10 439 675 € -2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 341 526 € -2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 98 149 € -31,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 394 085 € 3,8 %
Zásoby 9 717 197 € -4,7 %
Dlhodobé pohľadávky 16 760 € -56,4 %
Krátkodobé pohľadávky 3 585 436 € -4,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 074 692 € 25,1 %
 
Časové rozlíšenie 156 660 € -34,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 990 420 € 1,3 %
 
Vlastné imanie
27 605 418 € 3,2 %
Základné imanie 165 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 150 321 € 0,0 %
HV minulých rokov 22 433 216 € -1,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 855 911 € %

 
Záväzky 3 320 323 € -11,6 %
Dlhodobé záväzky 333 014 € 4,5 %
Krátkodobé záväzky 2 572 352 € -19,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 414 957 € 73,6 %
 
Časové rozlíšenie 64 679 € -15,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?