Zeppelin SK s.r.o.

Historický názov:
  • ZEPPELIN SK s.r.o.
  • Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Zeppelin SK s.r.o.
Sídlo:
Zvolenská cesta 14605/50
97405 Banská Bystrica - Kráľová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/1004/S
Od 5.2.1993, posledná zmena 2.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Peter Bancík
IČO:
31579710
DIČ:
2020460079

IČ DPH:

SK2020460079
Podľa §4, registrovaný od 8.2.1993
SK NACE (RÚZ):
46630 Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
Základné imanie:
2 000 750 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Zeppelin CZ s.r.o. (99,96%)
  • Zeppelin GmbH (0,04%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Zeppelin SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 61 753 387 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 409 255 EUR vzrástol medziročne o 8 978 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 77,07% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 49 661 540 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 716 726 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,18%.

Absolútne ukazovatele

64 439 427 €

8,7 %

10 926 899 €

5,1 %

40 857 525 €

31,2 %

16 905 319 €

0,1 %

1 535 781 €

-54,6 %

Relatívne ukazovatele

17.69 %

-0,3 %

1.88

-0,0

8.34 %

-2,6 %

58.62 %

12,9 %

0.32

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 49 661 540 € 4,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb12 091 847 € 16,0 %
Zmena stavu zásob-23 882 € -125,9 %
Aktivácia12 185 € -14,9 %
Náklady na predaj tovaru37 944 814 € 1,4 %
Náklady na materiál, energie4 698 981 € 27,8 %
Služby8 162 023 € 28,1 %
Pridaná hodnota10 926 899 € 5,1 %
Osobné náklady5 822 613 € 7,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku789 935 € 36,8 %
Opravné položky-4 105 € -105,1 %
Ostatné výnosy628 613 € 93,9 %
Iné prevádzkové náklady571 708 € 67,7 %
Zisk z predaja majetku279 071 € 43,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti4 663 405 € 4,1 %
HV z finančnej činnosti-221 604 € -38,4 %
z toho Nákladové úroky128 109 € 165,6 %
HV pred zdanením4 441 801 € 2,8 %
Daň1 032 546 € 12,1 %
HV po zdanení3 409 255 € 0,3 %
EBITDA5 161 191 € 7,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 857 525 € 31,2 %
 
Neobežný majetok16 853 709 € 12,4 %
Dlhodobý hmotný majetok16 593 189 € 10,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok260 520 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok23 774 890 € 49,2 %
Zásoby16 669 478 € 86,4 %
Dlhodobé pohľadávky131 600 € -14,4 %
Krátkodobé pohľadávky6 670 633 € 4,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty303 179 € -33,5 %
 
Časové rozlíšenie228 926 € 5,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky40 857 525 € 31,2 %
 
Vlastné imanie
16 905 319 € 0,1 %
Základné imanie2 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov11 296 064 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení3 409 255 € 0,3 %
 
Záväzky23 936 716 € 68,1 %
Dlhodobé záväzky28 248 € -0,8 %
Krátkodobé záväzky16 423 289 € 33,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé5 897 656 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 587 523 € -1,1 %
 
Časové rozlíšenie15 490 € 122,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?