VEREX-ELTO, a.s.

Historický názov:
  • VEREX - ELTO, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VEREX-ELTO, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 22
03101 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10742/L
Od 16.2.1993, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Záhradník
  • Ing. Josef Turek
  • Ing. Matúš Mikušiak
IČO:
31580289
DIČ:
2020428476

IČ DPH:

SK2020428476
Podľa §4, registrovaný od 19.2.1993
SK NACE (RÚZ):
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Základné imanie:
4 550 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma VEREX-ELTO, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 67 970 850 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 531 460 EUR vzrástol medziročne o 920 163 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,57% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 66 997 908 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 829 718 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,48%.

Absolútne ukazovatele

71 599 851 €

24,0 %

9 278 574 €

16,0 %

30 026 297 €

11,3 %

15 866 265 €

10,8 %

10 226 817 €

11,7 %

Relatívne ukazovatele

13.65 %

-0,9 %

2.46

0,1

18.42 %

1,3 %

47.16 %

0,2 %

1.22

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 66 997 908 € 24,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 972 942 € 13,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 37 350 € 24,0 %
Náklady na predaj tovaru 57 168 190 € 25,4 %
Náklady na materiál, energie 457 414 € 53,0 %
Služby 1 080 929 € 3,3 %
Pridaná hodnota 9 278 574 € 16,0 %
Osobné náklady 3 771 506 € 11,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 206 753 € 4,6 %
Opravné položky 81 092 € 119,0 %
Ostatné výnosy 72 569 € -43,4 %
Iné prevádzkové náklady 231 445 € 112,2 %
Zisk z predaja majetku 93 849 € 101,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 177 289 € 16,8 %
HV z finančnej činnosti 1 421 432 € 30,0 %
z toho Nákladové úroky 140 124 € 63,8 %
HV pred zdanením 6 598 721 € 19,4 %
Daň 1 067 261 € 16,7 %
HV po zdanení 5 531 460 € 20,0 %
EBITDA 5 290 193 € 15,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 026 297 € 11,3 %
 
Neobežný majetok 5 152 874 € 11,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 397 672 € -19,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 069 € 65,3 %
Dlhodobý finančný majetok 4 746 133 € 15,3 %
 
Obežný majetok 24 847 085 € 11,2 %
Zásoby 7 240 831 € -5,6 %
Dlhodobé pohľadávky 822 041 € 5,3 %
Krátkodobé pohľadávky 16 726 313 € 21,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 57 900 € -26,3 %
 
Časové rozlíšenie 26 338 € 24,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 026 297 € 11,3 %
 
Vlastné imanie
15 866 265 € 10,8 %
Základné imanie 4 550 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 465 146 € 13,0 %
HV minulých rokov 319 659 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 531 460 € 20,0 %
 
Záväzky 14 154 575 € 11,9 %
Dlhodobé záväzky 43 386 € 8,8 %
Krátkodobé záväzky 7 617 431 € 4,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 201 677 € 21,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 292 081 € 48,2 %
 
Časové rozlíšenie 5 457 € 58,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?