VEREX-ELTO, a.s.

Historický názov:
  • VEREX - ELTO, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VEREX-ELTO, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 22
03101 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10742/L
Od 16.2.1993, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Záhradník
  • Ing. Josef Turek
  • Ing. Matúš Mikušiak
IČO:
31580289
DIČ:
2020428476

IČ DPH:

SK2020428476
Podľa §4, registrovaný od 19.2.1993
SK NACE (RÚZ):
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Základné imanie:
4 550 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma VEREX-ELTO, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 66 904 498 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 225 643 EUR poklesol medziročne o 305 817 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 65 813 493 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 301 458 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 18,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,63%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,85%.

Absolútne ukazovatele

71 113 361 €

-0,7 %

8 860 732 €

-4,5 %

27 604 291 €

-8,1 %

15 189 681 €

-4,3 %

10 614 959 €

3,8 %

Relatívne ukazovatele

13.24 %

-0,4 %

2.14

-0,3

18.93 %

0,5 %

44.97 %

-2,2 %

1.20

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 65 813 493 € -1,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 091 005 € 12,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 40 358 € 8,1 %
Náklady na predaj tovaru 56 512 035 € -1,1 %
Náklady na materiál, energie 374 106 € -18,2 %
Služby 1 163 424 € 7,6 %
Pridaná hodnota 8 860 732 € -4,5 %
Osobné náklady 4 143 065 € 9,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 162 954 € -21,2 %
Opravné položky 61 400 € -24,3 %
Ostatné výnosy 43 145 € -40,5 %
Iné prevádzkové náklady 150 497 € -35,0 %
Zisk z predaja majetku 35 644 € -62,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 456 164 € -13,9 %
HV z finančnej činnosti 1 631 581 € 14,8 %
z toho Nákladové úroky 428 777 € 206,0 %
HV pred zdanením 6 087 745 € -7,7 %
Daň 862 102 € -19,2 %
HV po zdanení 5 225 643 € -5,5 %
EBITDA 4 583 474 € -13,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 604 291 € -8,1 %
 
Neobežný majetok 4 799 746 € -6,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 417 463 € 5,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 917 € -23,7 %
Dlhodobý finančný majetok 4 375 366 € -7,8 %
 
Obežný majetok 22 773 824 € -8,3 %
Zásoby 8 204 014 € 13,3 %
Dlhodobé pohľadávky 107 693 € -86,9 %
Krátkodobé pohľadávky 14 419 776 € -13,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 42 341 € -26,9 %
 
Časové rozlíšenie 30 721 € 16,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 604 291 € -8,1 %
 
Vlastné imanie
15 189 681 € -4,3 %
Základné imanie 4 550 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 094 379 € -6,8 %
HV minulých rokov 319 659 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 225 643 € -5,5 %
 
Záväzky 12 399 300 € -12,4 %
Dlhodobé záväzky 26 938 € -37,9 %
Krátkodobé záväzky 6 776 800 € -11,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 289 783 € -14,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 305 779 € 4,7 %
 
Časové rozlíšenie 15 310 € 180,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?