Witzenmann Slovakia, spol. s r.o.

Historický názov:
  • Vlkanová - Witzenmann, spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Witzenmann Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Továrenská 1
97631 Vlkanová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/1227/S
Od 18.5.1993, posledná zmena 31.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ružena Štubianová
IČO:
31586279
DIČ:
2020460310

IČ DPH:

SK2020460310
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1993
SK NACE (RÚZ):
28290 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
Základné imanie:
4 436 700 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Witzenmann GmBH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Witzenmann Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 656 763 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 486 219 EUR poklesol medziročne o 108 722 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,36% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 431 526 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,67%.

Absolútne ukazovatele

29 459 264 €

18,8 %

9 024 912 €

8,4 %

18 974 204 €

-3,3 %

8 907 771 €

5,8 %

2 410 468 €

97,4 %

Relatívne ukazovatele

32.63 %

-2,0 %

1.44

0,0

2.56 %

-0,5 %

53.05 %

-4,0 %

0.51

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 152 134 € -84,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 504 629 € 19,5 %
Zmena stavu zásob 930 478 € %

Aktivácia 431 526 € 27,5 %
Náklady na predaj tovaru 129 447 € -77,9 %
Náklady na materiál, energie 15 114 423 € 28,5 %
Služby 4 711 346 € 25,2 %
Pridaná hodnota 9 024 912 € 8,4 %
Osobné náklady 6 258 359 € 5,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 977 026 € 18,6 %
Opravné položky 41 763 € %

Ostatné výnosy 49 958 € 120,3 %
Iné prevádzkové náklady 211 463 € 40,2 %
Zisk z predaja majetku 115 397 € 23,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 740 295 € -3,0 %
HV z finančnej činnosti -99 634 € %
z toho Nákladové úroky 100 844 € 38,7 %
HV pred zdanením 640 661 € -17,0 %
Daň 154 442 € -12,5 %
HV po zdanení 486 219 € -18,3 %
EBITDA 2 601 924 € 14,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 974 204 € -3,3 %
 
Neobežný majetok 6 541 995 € -11,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 541 995 € -11,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 396 780 € 4,3 %
Zásoby 7 106 687 € 17,1 %
Dlhodobé pohľadávky 388 534 € 56,8 %
Krátkodobé pohľadávky 2 859 611 € -18,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 41 948 € -70,2 %
 
Časové rozlíšenie 2 035 429 € -8,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 974 204 € -3,3 %
 
Vlastné imanie
8 907 771 € 5,8 %
Základné imanie 4 436 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 984 852 € 17,6 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 486 219 € -18,3 %
 
Záväzky 10 065 141 € -10,1 %
Dlhodobé záväzky 15 724 € -64,9 %
Krátkodobé záväzky 9 631 915 € -10,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 417 502 € 1,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 292 € -11,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?