Witzenmann Slovakia, spol. s r.o.

Historický názov:
  • Vlkanová - Witzenmann, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Witzenmann Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Továrenská 1
97631 Vlkanová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/1227/S
Od 18.5.1993, posledná zmena 31.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ružena Štubianová
IČO:
31586279
DIČ:
2020460310

IČ DPH:

SK2020460310
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1993
SK NACE (RÚZ):
28290 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
Základné imanie:
4 436 700 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Witzenmann GmBH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Witzenmann Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 40 558 632 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 363 912 EUR vzrástol medziročne o 877 693 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,87% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 61,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 45,76%.

Absolútne ukazovatele

42 179 381 €

43,2 %

13 050 862 €

44,6 %

22 491 562 €

18,5 %

10 271 684 €

15,3 %

4 279 453 €

77,5 %

Relatívne ukazovatele

32.18 %

-0,5 %

1.43

-0,0

6.06 %

3,5 %

54.33 %

1,3 %

0.63

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 963 427 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 595 205 € 44,0 %
Zmena stavu zásob 827 717 € -11,0 %
Aktivácia 320 031 € -25,8 %
Náklady na predaj tovaru 513 109 € 296,4 %
Náklady na materiál, energie 20 511 076 € 35,7 %
Služby 7 605 253 € 61,4 %
Pridaná hodnota 13 050 862 € 44,6 %
Osobné náklady 9 122 239 € 45,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 739 920 € -12,0 %
Opravné položky 29 385 € -29,6 %
Ostatné výnosy 43 610 € -12,7 %
Iné prevádzkové náklady 272 123 € 28,7 %
Zisk z predaja majetku 137 947 € 19,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 094 832 € 183,0 %
HV z finančnej činnosti -322 677 € -223,9 %
z toho Nákladové úroky 299 060 € 196,6 %
HV pred zdanením 1 772 155 € 176,6 %
Daň 408 243 € 164,3 %
HV po zdanení 1 363 912 € 180,5 %
EBITDA 3 696 805 € 42,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 491 562 € 18,5 %
 
Neobežný majetok 5 821 355 € -11,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 821 355 € -11,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 058 698 € 35,2 %
Zásoby 8 503 450 € 19,7 %
Dlhodobé pohľadávky 825 226 € 112,4 %
Krátkodobé pohľadávky 4 704 499 € 64,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 25 523 € -39,2 %
 
Časové rozlíšenie 2 611 509 € 28,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 491 562 € 18,5 %
 
Vlastné imanie
10 271 684 € 15,3 %
Základné imanie 4 436 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 471 072 € 12,2 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 363 912 € 180,5 %
 
Záväzky 12 218 754 € 21,4 %
Dlhodobé záväzky 49 098 € 212,2 %
Krátkodobé záväzky 11 564 404 € 20,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 605 252 € 45,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 124 € -13,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?