SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.

Historický názov:
  • Schafstall spol. s r.o.
  • SEVEROVÝCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
Sídlo:
Priemyselná 1
03101 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/1414/L
Od 24.9.1993, posledná zmena 3.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Alexander Bretschneider
  • Ing. Jana Antošková
IČO:
31592635
DIČ:
2020428861

IČ DPH:

SK2020428861
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1993
SK NACE (RÚZ):
15110 Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Schafstall Holding GmbH (45,0%)
  • Siag Schafstall International AG (30,0%)
  • Hans Schafstall (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 10.03.2023 ako riadna.

Firma SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 197 593 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 118 375 EUR vzrástol medziročne o 1 264 245 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,7% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,78%.

Absolútne ukazovatele

32 079 880 €

20,9 %

16 266 721 €

17,2 %

30 835 623 €

9,6 %

25 855 644 €

10,1 %

7 319 254 €

-1,9 %

Relatívne ukazovatele

52.14 %

-1,5 %

1.71

0,1

13.36 %

3,2 %

16.15 %

-0,4 %

2.22

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 175 109 € 246,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 022 484 € 20,0 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 146 802 € 168,9 %
Náklady na materiál, energie 11 436 700 € 23,7 %
Služby 3 347 370 € 23,5 %
Pridaná hodnota 16 266 721 € 17,2 %
Osobné náklady 9 507 478 € 12,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 901 852 € -3,9 %
Opravné položky 82 340 € %

Ostatné výnosy 752 036 € 82,8 %
Iné prevádzkové náklady 233 713 € 2,0 %
Zisk z predaja majetku 41 769 € 62,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 335 143 € 45,0 %
HV z finančnej činnosti -28 500 € 29,4 %
z toho Nákladové úroky 23 876 € -22,4 %
HV pred zdanením 5 306 643 € 45,9 %
Daň 1 188 268 € 51,5 %
HV po zdanení 4 118 375 € 44,3 %
EBITDA 7 195 226 € 27,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 835 623 € 9,6 %
 
Neobežný majetok 20 504 427 € 12,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 471 761 € 12,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 32 666 € -55,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 10 279 389 € 5,1 %
Zásoby 3 658 052 € 45,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 022 778 € 42,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 598 559 € -30,1 %
 
Časové rozlíšenie 51 807 € 2,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 835 623 € 9,6 %
 
Vlastné imanie
25 855 644 € 10,1 %
Základné imanie 2 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 19 537 269 € 6,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 118 375 € 44,3 %
 
Záväzky 4 979 750 € 6,9 %
Dlhodobé záväzky 372 954 € -10,1 %
Krátkodobé záväzky 2 527 417 € 33,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 987 550 € -32,9 %
Bankové úvery krátkodobé 484 296 € 1,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 607 533 € 51,6 %
 
Časové rozlíšenie 229 € -24,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?