SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.

Historický názov:
  • Schafstall spol. s r.o.
  • SEVEROVÝCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
Sídlo:
Priemyselná 1
03101 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/1414/L
Od 24.9.1993, posledná zmena 8.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Alexander Bretschneider
  • Ing. Jana Antošková
IČO:
31592635
DIČ:
2020428861

IČ DPH:

SK2020428861
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1993
SK NACE (RÚZ):
15110 Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Schafstall Holding GmbH (45,0%)
  • Siag Schafstall International AG (30,0%)
  • Hans Schafstall (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 11.03.2024 ako riadna.

Firma SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 27 512 498 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 11,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 468 519 EUR poklesol medziročne o 2 649 856 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,39% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,87%.

Absolútne ukazovatele

28 770 246 €

-10,3 %

12 171 063 €

-25,2 %

28 696 726 €

-6,9 %

25 324 163 €

-2,1 %

4 455 905 €

-39,1 %

Relatívne ukazovatele

44.24 %

-7,9 %

1.30

-0,4

5.12 %

-8,2 %

11.75 %

-4,4 %

1.58

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 69 176 € -60,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 443 322 € -11,5 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 391 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 22 531 € -84,7 %
Náklady na materiál, energie 12 117 502 € 6,0 %
Služby 3 201 793 € -4,3 %
Pridaná hodnota 12 171 063 € -25,2 %
Osobné náklady 9 329 811 € -1,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 944 179 € 2,2 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 1 157 306 € 53,9 %
Iné prevádzkové náklady 243 981 € 4,4 %
Zisk z predaja majetku 54 521 € 30,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 864 919 € -65,0 %
HV z finančnej činnosti -18 284 € 35,8 %
z toho Nákladové úroky 18 845 € -21,1 %
HV pred zdanením 1 846 635 € -65,2 %
Daň 378 116 € -68,2 %
HV po zdanení 1 468 519 € -64,3 %
EBITDA 3 754 577 € -47,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 696 726 € -6,9 %
 
Neobežný majetok 22 075 791 € 7,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 053 604 € 7,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 187 € -32,1 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 6 563 766 € -36,1 %
Zásoby 3 202 105 € -12,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 194 908 € 5,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 166 753 € -95,4 %
 
Časové rozlíšenie 57 169 € 10,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 696 726 € -6,9 %
 
Vlastné imanie
25 324 163 € -2,1 %
Základné imanie 2 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 21 655 644 € 10,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 468 519 € -64,3 %
 
Záväzky 3 372 409 € -32,3 %
Dlhodobé záväzky 319 859 € -14,2 %
Krátkodobé záväzky 1 674 546 € -33,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 497 229 € -49,7 %
Bankové úvery krátkodobé 490 330 € 1,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 390 445 € -35,7 %
 
Časové rozlíšenie 154 € -32,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?