STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

Historický názov:
  • GARAJ, spol. s r.o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Sídlo:
Zvolenská cesta 31
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/1446/S
Od 29.9.1993, posledná zmena 29.7.2022
Štatutárny orgán:
  • František Garaj
  • František Garaj
  • Timotej Garaj
IČO:
31592872
DIČ:
2020416145

IČ DPH:

SK2020416145
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1993
SK NACE (RÚZ):
46130 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
Základné imanie:
1 309 069 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • František Garaj (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 887 874 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 217 474 EUR vzrástol medziročne o 374 385 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,31% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 367 220 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 995 374 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,0%.

Absolútne ukazovatele

32 234 157 €

15,3 %

4 558 882 €

14,5 %

9 880 238 €

10,0 %

4 793 382 €

34,0 %

1 595 920 €

96,4 %

Relatívne ukazovatele

14.30 %

-0,1 %

1.70

0,1

12.32 %

2,9 %

51.49 %

-8,7 %

0.65

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 367 220 € 15,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 520 654 € 6,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 371 846 € 15,2 %
Náklady na materiál, energie 377 674 € 45,9 %
Služby 579 472 € 17,0 %
Pridaná hodnota 4 558 882 € 14,5 %
Osobné náklady 2 677 009 € 7,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 282 518 € -11,9 %
Opravné položky 7 411 € -80,5 %
Ostatné výnosy 208 411 € -20,4 %
Iné prevádzkové náklady 215 647 € 11,6 %
Zisk z predaja majetku 97 938 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 682 646 € 40,9 %
HV z finančnej činnosti -137 368 € -6,2 %
z toho Nákladové úroky 102 368 € -6,3 %
HV pred zdanením 1 545 278 € 45,1 %
Daň 327 804 € 47,6 %
HV po zdanení 1 217 474 € 44,4 %
EBITDA 1 867 226 € 23,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 880 238 € 10,0 %
 
Neobežný majetok 3 660 682 € -0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 628 583 € -0,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 239 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 27 860 € 0,0 %
 
Obežný majetok 6 088 182 € 20,2 %
Zásoby 3 193 149 € 13,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 634 023 € 26,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 261 010 € 68,4 %
 
Časové rozlíšenie 131 374 € -43,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 880 238 € 10,0 %
 
Vlastné imanie
4 793 382 € 34,0 %
Základné imanie 1 309 069 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 130 907 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 135 932 € 65,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 217 474 € 44,4 %
 
Záväzky 5 075 226 € -5,9 %
Dlhodobé záväzky 264 113 € -46,4 %
Krátkodobé záväzky 1 080 709 € 16,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 112 683 € -68,7 %
Bankové úvery krátkodobé 3 531 297 € -0,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 86 424 € 16,2 %
 
Časové rozlíšenie 11 630 € -30,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?