STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

Historický názov:
  • GARAJ, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Sídlo:
Zvolenská cesta 31
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/1446/S
Od 29.9.1993, posledná zmena 29.7.2022
Štatutárny orgán:
  • František Garaj
  • František Garaj
  • Timotej Garaj
IČO:
31592872
DIČ:
2020416145

IČ DPH:

SK2020416145
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1993
SK NACE (RÚZ):
46130 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
Základné imanie:
1 309 069 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • František Garaj (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 22 943 041 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 28,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 180 185 EUR poklesol medziročne o 1 037 289 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,35% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 22 513 237 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 425 320 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 19,65%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 14,52%.

Absolútne ukazovatele

23 126 106 €

-28,3 %

3 053 652 €

-33,0 %

7 594 570 €

-23,1 %

4 973 567 €

3,8 %

1 861 574 €

16,6 %

Relatívne ukazovatele

13.31 %

-1,0 %

1.33

-0,4

2.37 %

-9,9 %

34.51 %

-17,0 %

0.87

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 22 513 237 € -28,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 429 804 € -17,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 19 087 917 € -27,6 %
Náklady na materiál, energie 303 444 € -19,7 %
Služby 498 028 € -14,1 %
Pridaná hodnota 3 053 652 € -33,0 %
Osobné náklady 2 288 410 € -14,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 232 537 € -17,7 %
Opravné položky 61 719 € %

Ostatné výnosy 117 474 € -43,6 %
Iné prevádzkové náklady 194 334 € -9,9 %
Zisk z predaja majetku 35 207 € -64,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 429 333 € -74,5 %
HV z finančnej činnosti -193 481 € -40,8 %
z toho Nákladové úroky 141 844 € 38,6 %
HV pred zdanením 235 852 € -84,7 %
Daň 55 667 € -83,0 %
HV po zdanení 180 185 € -85,2 %
EBITDA 626 663 € -66,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 594 570 € -23,1 %
 
Neobežný majetok 3 447 745 € -5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 415 398 € -5,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 487 € 5,9 %
Dlhodobý finančný majetok 27 860 € 0,0 %
 
Obežný majetok 4 074 243 € -33,1 %
Zásoby 2 161 763 € -32,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 509 044 € -42,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 403 436 € 54,6 %
 
Časové rozlíšenie 72 582 € -44,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 594 570 € -23,1 %
 
Vlastné imanie
4 973 567 € 3,8 %
Základné imanie 1 309 069 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 130 907 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 353 406 € 57,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 180 185 € -85,2 %
 
Záväzky 2 613 935 € -48,5 %
Dlhodobé záväzky 176 441 € -33,2 %
Krátkodobé záväzky 556 482 € -48,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 80 000 € -29,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 721 701 € -51,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 79 311 € -8,2 %
 
Časové rozlíšenie 7 068 € -39,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?