Loading

LEONI Slovakia, spol. s r. o.

Historický názov:
  • Leoni Autokabel Slowakia spol.s r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LEONI Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo:
Dobrá 1356
91401 Trenčianska Teplá
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/1074/R
Od 29.10.1993, posledná zmena 23.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Klaus Rudolf Bitterwolf
  • Robert Mandinec
IČO:
31594352
DIČ:
2020386830

IČ DPH:

SK2020386830
Podľa §4, registrovaný od 15.11.1993
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
9 903 673 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LEONI Cable Assemblies GmbH (73,07%)
  • LEONI Kabel GmbH (26,93%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 04.07.2023 ako riadna.

Firma LEONI Slovakia, spol. s r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 61 907 424 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 70,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 5 939 974 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 71,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 57,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 86,53%.

Absolútne ukazovatele

87 580 314 €

-63,8 %

7 322 996 €

-86,5 %

52 409 975 €

-44,7 %

44 510 242 €

-10,2 %

22 375 713 €

%

Relatívne ukazovatele

11.83 %

-14,4 %

1.14

0,0

11.33 %

13,9 %

15.07 %

-32,7 %

4.18

3,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 700 249 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 53 207 175 € -74,3 %
Zmena stavu zásob 613 635 € -78,6 %
Aktivácia 43 426 € -99,2 %
Náklady na predaj tovaru 7 206 116 € %

Náklady na materiál, energie 42 003 815 € -71,5 %
Služby 6 102 877 € -57,8 %
Pridaná hodnota 7 322 996 € -86,5 %
Osobné náklady 6 419 026 € -86,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 265 735 € -69,9 %
Opravné položky -45 647 € %
Ostatné výnosy 20 243 482 € 8,7 %
Iné prevádzkové náklady 11 320 798 € -41,9 %
Zisk z predaja majetku 32 262 € -94,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 567 509 € %

HV z finančnej činnosti -32 681 € 97,1 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 7 534 828 € %

Daň 1 594 854 € %

HV po zdanení 5 939 974 € %

EBITDA 9 729 663 € 65,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
52 409 975 € -44,7 %
 
Neobežný majetok 25 080 162 € -55,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 985 894 € -55,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 94 268 € -31,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 27 327 793 € -29,2 %
Zásoby 6 631 281 € -53,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 18 760 267 € -22,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 936 245 € %

 
Časové rozlíšenie 2 020 € -99,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 52 409 975 € -44,7 %
 
Vlastné imanie
44 510 242 € -10,2 %
Základné imanie 9 903 673 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 722 710 € 0,0 %
HV minulých rokov 26 943 885 € -33,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 939 974 € %

 
Záväzky 7 899 733 € -82,6 %
Dlhodobé záväzky 2 705 008 € -14,0 %
Krátkodobé záväzky 4 954 100 € -87,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 240 625 € -89,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?