LEONI Slovakia, spol. s r. o.

Historický názov:
  • Leoni Autokabel Slowakia spol.s r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LEONI Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo:
Dobrá 1356
91401 Trenčianska Teplá
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/1074/R
Od 29.10.1993, posledná zmena 23.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Klaus Rudolf Bitterwolf
  • Robert Mandinec
IČO:
31594352
DIČ:
2020386830

IČ DPH:

SK2020386830
Podľa §4, registrovaný od 15.11.1993
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
9 903 673 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LEONI Cable Assemblies GmbH (73,07%)
  • LEONI Kabel GmbH (26,93%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.04.2024 ako riadna.

Firma LEONI Slovakia, spol. s r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 62 846 051 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 006 317 EUR poklesol medziročne o 4 933 657 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,41% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 48,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,59%.

Absolútne ukazovatele

68 178 444 €

-22,2 %

8 813 434 €

20,4 %

54 443 820 €

3,9 %

45 516 559 €

2,3 %

21 872 470 €

-2,2 %

Relatívne ukazovatele

14.02 %

2,2 %

1.26

0,1

1.85 %

-9,5 %

16.40 %

1,3 %

3.94

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 931 008 € -54,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 915 043 € 10,7 %
Zmena stavu zásob -1 177 024 € -291,8 %
Aktivácia 56 554 € 30,2 %
Náklady na predaj tovaru 3 164 243 € -56,1 %
Náklady na materiál, energie 40 666 336 € -3,2 %
Služby 9 075 532 € 48,7 %
Pridaná hodnota 8 813 434 € 20,4 %
Osobné náklady 6 970 663 € 8,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 548 516 € 12,5 %
Opravné položky -14 455 € 68,3 %
Ostatné výnosy 2 042 859 € -89,9 %
Iné prevádzkové náklady 345 061 € -97,0 %
Zisk z predaja majetku 95 254 € 195,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 107 798 € -85,4 %
HV z finančnej činnosti 206 325 € %

z toho Nákladové úroky 83 777 € 100,0 %
HV pred zdanením 1 314 123 € -82,6 %
Daň 307 806 € -80,7 %
HV po zdanení 1 006 317 € -83,1 %
EBITDA 3 540 569 € -63,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
54 443 820 € 3,9 %
 
Neobežný majetok 26 941 345 € 7,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 26 821 003 € 7,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 120 342 € 27,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 27 491 265 € 0,6 %
Zásoby 5 295 556 € -20,1 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 20 971 376 € 11,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 224 333 € -36,8 %
 
Časové rozlíšenie 11 210 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 54 443 820 € 3,9 %
 
Vlastné imanie
45 516 559 € 2,3 %
Základné imanie 9 903 673 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 722 710 € 0,0 %
HV minulých rokov 32 883 859 € 22,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 006 317 € -83,1 %
 
Záväzky 8 927 261 € 13,0 %
Dlhodobé záväzky 2 762 303 € 2,1 %
Krátkodobé záväzky 5 630 005 € 13,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 534 953 € 122,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?