Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RAVEN a.s.
Sídlo:
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/220/R
Od 1.12.1993, posledná zmena 13.4.2018
Štatutárny orgán:
  • Ing. Julián Hutňan
  • Ing. Ľubomír Harvánek
IČO:
31595804
DIČ:
2020416134

IČ DPH:

SK2020416134
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1994
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
8 374 501 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma RAVEN a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 354 130 637 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 25 330 617 EUR poklesol medziročne o 657 433 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 70,47% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 256 641 266 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 36 596 069 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 15,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,38%.

Absolútne ukazovatele

364 195 392 €

20,8 %

50 053 327 €

3,1 %

190 755 740 €

16,2 %

161 966 177 €

32,7 %

101 524 306 €

37,6 %

Relatívne ukazovatele

14.13 %

-2,3 %

3.25

-0,4

13.28 %

-2,6 %

15.09 %

-10,6 %

2.78

1,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 256 641 266 € 17,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 97 489 371 € 25,8 %
Zmena stavu zásob 1 275 455 € -44,4 %
Aktivácia 7 240 € -35,7 %
Náklady na predaj tovaru 220 045 197 € 21,6 %
Náklady na materiál, energie 78 171 598 € 28,3 %
Služby 6 625 236 € -16,0 %
Pridaná hodnota 50 053 327 € 3,1 %
Osobné náklady 15 415 071 € 14,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 527 085 € -7,7 %
Opravné položky 1 095 458 € %

Ostatné výnosy 6 145 905 € %

Iné prevádzkové náklady 6 441 298 € 231,6 %
Zisk z predaja majetku 335 342 € 3,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 32 573 636 € -2,1 %
HV z finančnej činnosti -430 722 € -56,1 %
z toho Nákladové úroky 409 657 € 107,3 %
HV pred zdanením 32 142 914 € -2,6 %
Daň 6 812 297 € -3,0 %
HV po zdanení 25 330 617 € -2,5 %
EBITDA 33 765 379 € -1,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
190 755 740 € 16,2 %
 
Neobežný majetok 63 465 082 € 23,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 761 800 € 1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 97 296 € 68,7 %
Dlhodobý finančný majetok 40 605 986 € 41,3 %
 
Obežný majetok 122 088 403 € 10,1 %
Zásoby 56 721 327 € 3,9 %
Dlhodobé pohľadávky 607 185 € 41,1 %
Krátkodobé pohľadávky 64 414 136 € 16,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 345 755 € -30,7 %
 
Časové rozlíšenie 5 202 255 € 170,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 190 755 740 € 16,2 %
 
Vlastné imanie
161 966 177 € 32,7 %
Základné imanie 8 374 501 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 34 616 302 € 52,1 %
HV minulých rokov 93 644 757 € 44,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 25 330 617 € -2,5 %
 
Záväzky 28 665 162 € -31,7 %
Dlhodobé záväzky 2 764 210 € 1,2 %
Krátkodobé záväzky 22 264 058 € -10,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 770 708 € -79,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 866 186 € 16,4 %
 
Časové rozlíšenie 124 401 € 5,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?