NEOGRAFIA, a.s.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NEOGRAFIA, a.s.
Sídlo:
Sučianska 39A
03861 Martin - Priekopa
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/181/L
Od 1.1.1994, posledná zmena 1.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Bc. Marek Nemec
  • Bc. Vlastimil Uhlár
  • Mgr. Marek Hanuska
  • Mgr. Maroš Smolec
  • Mgr. Michal Tkáč
  • Ing. Jozef Makariv
IČO:
31597912
DIČ:
2020433217

IČ DPH:

SK2020433217
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1994
SK NACE (RÚZ):
18120 Iná tlač
Základné imanie:
18 216 209 EUR
Druh vlastníctva
Združ.,p.strany,cirkvi
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma NEOGRAFIA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 184 592 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 138 871 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,72% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,73%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,24%.

Absolútne ukazovatele

49 280 165 €

24,3 %

9 849 241 €

8,5 %

34 687 602 €

1,0 %

20 453 903 €

0,3 %

4 897 013 €

53,7 %

Relatívne ukazovatele

21.33 %

-3,5 %

1.11

0,1

0.40 %

1,0 %

41.03 %

0,4 %

0.66

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 184 592 € 26,1 %
Zmena stavu zásob 942 207 € 112,9 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 32 558 976 € 35,7 %
Služby 4 718 582 € 17,6 %
Pridaná hodnota 9 849 241 € 8,5 %
Osobné náklady 8 868 920 € 0,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 309 588 € -0,1 %
Opravné položky 23 063 € %

Ostatné výnosy 1 912 286 € -10,1 %
Iné prevádzkové náklady 300 845 € 2,1 %
Zisk z predaja majetku 11 176 € -68,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 270 287 € 228,9 %
HV z finančnej činnosti -90 051 € -50,9 %
z toho Nákladové úroky 105 401 € 0,8 %
HV pred zdanením 180 236 € 166,9 %
Daň 41 365 € 184,3 %
HV po zdanení 138 871 € 163,1 %
EBITDA 2 568 699 € 24,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 687 602 € 1,0 %
 
Neobežný majetok 17 364 314 € -10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 423 691 € -11,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 157 € 93,3 %
Dlhodobý finančný majetok 909 466 € 15,3 %
 
Obežný majetok 17 212 978 € 15,4 %
Zásoby 7 283 425 € 22,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 8 087 388 € 16,3 %
Krátkodobý finančný majetok 1 831 610 € 3,0 %
Finančné účty 10 555 € -95,4 %
 
Časové rozlíšenie 110 310 € 25,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 687 602 € 1,0 %
 
Vlastné imanie
20 453 903 € 0,3 %
Základné imanie 18 216 209 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 355 525 € 0,1 %
HV minulých rokov -2 256 702 € -15,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 138 871 € 163,1 %
 
Záväzky 14 233 657 € 2,0 %
Dlhodobé záväzky 1 040 526 € -6,5 %
Krátkodobé záväzky 5 215 035 € 18,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 7 211 198 € -2,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 766 898 € 3,4 %
 
Časové rozlíšenie 42 € -2,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?