KOVAL SYSTEMS, a. s.

Historický názov:
  • EK, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOVAL SYSTEMS, a. s.
Sídlo:
Krížna 950/10
01861 Beluša
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10531/R
Od 3.3.1994, posledná zmena 7.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Michálek
  • Miroslav Klabník
IČO:
31602029
DIČ:
2020441676

IČ DPH:

SK2020441676
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1994
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
168 322 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma KOVAL SYSTEMS, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 359 029 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 52,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 608 648 EUR vzrástol medziročne o 584 773 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,63% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,28%.

Absolútne ukazovatele

30 614 827 €

22,9 %

8 840 296 €

37,1 %

26 744 400 €

12,3 %

7 806 546 €

5,1 %

1 700 429 €

%

Relatívne ukazovatele

30.11 %

-3,4 %

1.38

0,2

2.28 %

2,2 %

70.81 %

2,0 %

0.63

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 82 395 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 276 634 € 52,3 %
Zmena stavu zásob 89 539 € -95,7 %
Aktivácia 27 684 € -98,6 %
Náklady na predaj tovaru 52 716 € %

Náklady na materiál, energie 14 931 199 € 23,3 %
Služby 5 652 041 € 20,1 %
Pridaná hodnota 8 840 296 € 37,1 %
Osobné náklady 6 394 149 € 15,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 767 290 € 7,1 %
Opravné položky 52 223 € 49,6 %
Ostatné výnosy 710 240 € -41,7 %
Iné prevádzkové náklady 193 196 € -27,2 %
Zisk z predaja majetku -99 927 € -195,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 043 751 € 282,3 %
HV z finančnej činnosti -263 816 € -26,8 %
z toho Nákladové úroky 227 016 € 41,6 %
HV pred zdanením 779 935 € %

Daň 171 287 € %

HV po zdanení 608 648 € %

EBITDA 2 910 968 € 60,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 744 400 € 12,3 %
 
Neobežný majetok 11 640 260 € 4,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 907 991 € 2,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 722 269 € 52,5 %
Dlhodobý finančný majetok 10 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 15 068 839 € 19,2 %
Zásoby 6 652 100 € 27,1 %
Dlhodobé pohľadávky 6 136 € -68,2 %
Krátkodobé pohľadávky 8 372 909 € 13,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 37 694 € 149,4 %
 
Časové rozlíšenie 35 301 € -19,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 744 400 € 12,3 %
 
Vlastné imanie
7 806 546 € 5,1 %
Základné imanie 168 322 € %

Fondy a iné zložky vlastného imania 1 235 304 € -9,6 %
HV minulých rokov 5 794 272 € -3,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 608 648 € %

 
Záväzky 18 420 799 € 16,8 %
Dlhodobé záväzky 1 587 868 € 15,9 %
Krátkodobé záväzky 4 159 199 € -12,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 676 376 € 160,0 %
Bankové úvery krátkodobé 8 721 321 € 9,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 276 035 € -12,4 %
 
Časové rozlíšenie 517 055 € -17,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?