KOVAL SYSTEMS, a. s.

Historický názov:
 • EK, s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOVAL SYSTEMS, a. s.
Sídlo:
Krížna 950/10
01861 Beluša
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10531/R
Od 3.3.1994, posledná zmena 10.5.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ján Michálek
 • Tomáš Starec
IČO:
31602029
DIČ:
2020441676

IČ DPH:

SK2020441676
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1994
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
168 322 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

  Firma KOVAL SYSTEMS, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 359 029 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 52,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 608 648 EUR vzrástol medziročne o 584 773 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,63% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,28%.

  Absolútne ukazovatele

  30 614 827 €

  22,9 %

  8 840 296 €

  37,1 %

  26 744 400 €

  12,3 %

  7 806 546 €

  5,1 %

  1 700 429 €

  %

  Relatívne ukazovatele

  30.11 %

  -3,4 %

  1.38

  0,2

  2.28 %

  2,2 %

  70.81 %

  2,0 %

  0.63

  0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 82 395 € %

  Tržby z predaja výrobkov a služieb29 276 634 € 52,3 %
  Zmena stavu zásob89 539 € -95,7 %
  Aktivácia27 684 € -98,6 %
  Náklady na predaj tovaru52 716 € %

  Náklady na materiál, energie14 931 199 € 23,3 %
  Služby5 652 041 € 20,1 %
  Pridaná hodnota8 840 296 € 37,1 %
  Osobné náklady6 394 149 € 15,3 %
  Odpisy a opravné položky k majetku1 767 290 € 7,1 %
  Opravné položky52 223 € 49,6 %
  Ostatné výnosy710 240 € -41,7 %
  Iné prevádzkové náklady193 196 € -27,2 %
  Zisk z predaja majetku-99 927 € -195,0 %
   
  HV z hospodárskej činnosti1 043 751 € 282,3 %
  HV z finančnej činnosti-263 816 € -26,8 %
  z toho Nákladové úroky227 016 € 41,6 %
  HV pred zdanením779 935 € %

  Daň171 287 € %

  HV po zdanení608 648 € %

  EBITDA2 910 968 € 60,1 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  26 744 400 € 12,3 %
   
  Neobežný majetok11 640 260 € 4,5 %
  Dlhodobý hmotný majetok10 907 991 € 2,4 %
  Dlhodobý nehmotný majetok722 269 € 52,5 %
  Dlhodobý finančný majetok10 000 € 0,0 %
   
  Obežný majetok15 068 839 € 19,2 %
  Zásoby6 652 100 € 27,1 %
  Dlhodobé pohľadávky6 136 € -68,2 %
  Krátkodobé pohľadávky8 372 909 € 13,5 %
  Krátkodobý finančný majetok0 € 0 %
  Finančné účty37 694 € 149,4 %
   
  Časové rozlíšenie35 301 € -19,2 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky26 744 400 € 12,3 %
   
  Vlastné imanie
  7 806 546 € 5,1 %
  Základné imanie168 322 € %

  Fondy a iné zložky vlastného imania1 235 304 € -9,6 %
  HV minulých rokov5 794 272 € -3,4 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení608 648 € %

   
  Záväzky18 420 799 € 16,8 %
  Dlhodobé záväzky1 587 868 € 15,9 %
  Krátkodobé záväzky4 159 199 € -12,2 %
  Krátkodobé finančné výpomoci0 € 0 %
  Bankové úvery dlhodobé3 676 376 € 160,0 %
  Bankové úvery krátkodobé8 721 321 € 9,9 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé276 035 € -12,4 %
   
  Časové rozlíšenie517 055 € -17,2 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?