AT Computer, s.r.o.

Historický názov:
  • AutoCont SR, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AT Computer, s.r.o.
Sídlo:
Framborská 253
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/2085/L
Od 29.7.1994, posledná zmena 12.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Aleš Kilnar
  • Ing. Marek Timura
IČO:
31611559
DIČ:
2020449937

IČ DPH:

SK2020449937
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1994
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AT Computers Holding a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 16.12.2023 ako riadna.

Firma AT Computer, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 131 186 826 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 328,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 309 732 EUR vzrástol medziročne o 238 197 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,44% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 127 953 253 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 417 806 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 356,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 439,8%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 328,84%.

Absolútne ukazovatele

132 677 755 €

%

1 905 137 €

%

16 692 756 €

3,2 %

1 266 761 €

32,4 %

1 317 658 €

31,6 %

Relatívne ukazovatele

1.45 %

0,1 %

2.12

0,1

1.86 %

1,4 %

92.41 %

-1,7 %

1.09

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 127 953 253 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 233 573 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 126 535 447 € %

Náklady na materiál, energie 25 491 € %

Služby 2 720 751 € %

Pridaná hodnota 1 905 137 € %

Osobné náklady 900 071 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 2 453 € %

Opravné položky -5 536 € -100,0 %
Ostatné výnosy 1 490 476 € %

Iné prevádzkové náklady 2 102 945 € %

Zisk z predaja majetku 417 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 396 097 € %

HV z finančnej činnosti -2 112 € -135,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 393 985 € %

Daň 84 253 € %

HV po zdanení 309 732 € %

EBITDA 392 597 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
16 692 756 € 3,2 %
 
Neobežný majetok 3 270 € -42,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 270 € -42,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 684 853 € 3,2 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 16 050 € -8,2 %
Krátkodobé pohľadávky 16 447 681 € 3,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 221 122 € 4,3 %
 
Časové rozlíšenie 4 633 € -3,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 692 756 € 3,2 %
 
Vlastné imanie
1 266 761 € 32,4 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 54 372 € 0,0 %
HV minulých rokov 896 018 € 8,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 309 732 € %

 
Záväzky 15 422 725 € 1,4 %
Dlhodobé záväzky 2 841 € 11,2 %
Krátkodobé záväzky 15 352 508 € 1,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 67 376 € 4,3 %
 
Časové rozlíšenie 3 270 € -42,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?