AT Computer, s.r.o.

Historický názov:
  • AutoCont SR, spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AT Computer, s.r.o.
Sídlo:
Framborská 253
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/2085/L
Od 29.7.1994, posledná zmena 12.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Aleš Kilnar
  • Ing. Marek Timura
IČO:
31611559
DIČ:
2020449937

IČ DPH:

SK2020449937
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1994
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AT Computers Holding a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 07/2022 do 09/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma zostavila riadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.

Absolútne ukazovatele

30 594 466 €

-74,4 %

428 770 €

-73,2 %

16 170 778 €

35,1 %

957 029 €

8,1 %

1 000 967 €

6,7 %

Relatívne ukazovatele

1.40 %

0,1 %

2.04

-0,1

0.44 %

-1,9 %

94.08 %

1,5 %

1.07

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 7/2022 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 981 575 € -74,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 611 455 € -73,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 29 654 646 € -74,4 %
Náklady na materiál, energie 5 582 € -70,4 %
Služby 504 032 € -74,8 %
Pridaná hodnota 428 770 € -73,2 %
Osobné náklady 209 886 € -72,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 613 € -75,0 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 1 434 € -79,7 %
Iné prevádzkové náklady 127 829 € -74,4 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 91 876 € -74,4 %
HV z finančnej činnosti -896 € 78,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 90 980 € -74,3 %
Daň 19 445 € -73,8 %
HV po zdanení 71 535 € -74,5 %
EBITDA 92 489 € -73,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 170 778 € 35,1 %
 
Neobežný majetok 5 722 € -9,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 722 € -9,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 160 235 € 35,2 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 17 478 € -21,3 %
Krátkodobé pohľadávky 15 930 695 € 34,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 212 062 € %

 
Časové rozlíšenie 4 821 € -31,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 170 778 € 35,1 %
 
Vlastné imanie
957 029 € 8,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 54 372 € 0,0 %
HV minulých rokov 824 483 € 51,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 71 535 € -74,5 %
 
Záväzky 15 208 027 € 37,4 %
Dlhodobé záväzky 2 554 € 0,8 %
Krátkodobé záväzky 15 140 889 € 37,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 64 584 € -17,8 %
 
Časové rozlíšenie 5 722 € -53,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?