MEDEKO CAST s.r.o.

Historický názov:
 • Sandro, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MEDEKO CAST s.r.o.
Sídlo:
Orlové 255
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/2794/R
Od 22.9.1994, posledná zmena 28.3.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Kristína Lang
 • Ing. Pavol Demáček
 • Ing. Róbert Ružička
 • Mgr. Peter Huljak
IČO:
31615007
DIČ:
2020439938

IČ DPH:

SK2020439938
Podľa §4, registrovaný od 4.10.1994
SK NACE (RÚZ):
24540 Odlievanie ostatných neželezných kovov
Základné imanie:
400 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Antónia Demáčková (20,0%)
 • Ing. arch. Mária Michalcová (20,0%)
 • Ing. Kristína Lang (20,0%)
 • Ing. Pavol Demáček (20,0%)
 • Mgr. Jakub Demáček (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 19.03.2024 ako riadna.

Firma MEDEKO CAST s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 49 367 472 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,43%. Dosiahnutý zisk po zdanení 930 036 EUR poklesol medziročne o 694 793 EUR.

Firma predala tovar za 25 960 697 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 390 827 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 232 548 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 13,55%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,85%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,98%.

Absolútne ukazovatele

64 012 166 €

-12,4 %

8 862 743 €

-2,7 %

20 490 268 €

0,1 %

7 108 960 €

8,0 %

1 691 286 €

-37,6 %

Relatívne ukazovatele

17.95 %

1,4 %

1.55

-0,0

4.54 %

-3,4 %

65.31 %

-2,5 %

0.53

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 960 697 € -19,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 406 775 € 1,4 %
Zmena stavu zásob -704 375 € -198,6 %
Aktivácia 2 232 548 € -21,0 %
Náklady na predaj tovaru 24 569 870 € -18,4 %
Náklady na materiál, energie 13 323 290 € -13,6 %
Služby 4 139 742 € 2,8 %
Pridaná hodnota 8 862 743 € -2,7 %
Osobné náklady 5 726 162 € -1,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 379 829 € 27,2 %
Opravné položky 27 609 € 100,0 %
Ostatné výnosy 12 648 019 € -11,0 %
Iné prevádzkové náklady 12 605 103 € -9,5 %
Zisk z predaja majetku 103 773 € 197,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 875 832 € -27,0 %
HV z finančnej činnosti -677 257 € -38,3 %
z toho Nákladové úroky 615 857 € 48,9 %
HV pred zdanením 1 198 575 € -42,4 %
Daň 268 539 € -40,9 %
HV po zdanení 930 036 € -42,8 %
EBITDA 3 151 888 € -12,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 490 268 € 0,1 %
 
Neobežný majetok 11 374 006 € 14,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 291 860 € 14,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 82 146 € -20,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 088 701 € -13,5 %
Zásoby 5 157 813 € -20,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 872 192 € -2,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 58 696 € 280,5 %
 
Časové rozlíšenie 27 561 € 0,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 490 268 € 0,1 %
 
Vlastné imanie
7 108 960 € 8,0 %
Základné imanie 400 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 778 924 € 26,7 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 930 036 € -42,8 %
 
Záväzky 13 380 555 € -3,6 %
Dlhodobé záväzky 5 686 582 € 1,2 %
Krátkodobé záväzky 2 666 792 € -28,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 500 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 4 257 431 € 4,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 269 750 € -8,5 %
 
Časové rozlíšenie 753 € -87,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?