MEDEKO CAST s.r.o.

Historický názov:
 • Sandro, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MEDEKO CAST s.r.o.
Sídlo:
Orlové 255
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/2794/R
Od 22.9.1994, posledná zmena 28.3.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Kristína Lang
 • Ing. Pavol Demáček
 • Ing. Róbert Ružička
 • Mgr. Peter Huljak
IČO:
31615007
DIČ:
2020439938

IČ DPH:

SK2020439938
Podľa §4, registrovaný od 4.10.1994
SK NACE (RÚZ):
24540 Odlievanie ostatných neželezných kovov
Základné imanie:
400 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Antónia Demáčková (20,0%)
 • Ing. arch. Mária Michalcová (20,0%)
 • Ing. Kristína Lang (20,0%)
 • Ing. Pavol Demáček (20,0%)
 • Mgr. Jakub Demáček (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma MEDEKO CAST s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 113 513 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,78%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 624 829 EUR poklesol medziročne o 433 185 EUR.

Firma predala tovar za 32 032 885 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 929 798 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 824 968 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,15%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,23%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,28%.

Absolútne ukazovatele

73 034 320 €

17,0 %

9 112 583 €

-5,7 %

20 464 796 €

36,4 %

6 585 131 €

20,3 %

2 711 804 €

-40,9 %

Relatívne ukazovatele

16.53 %

-3,9 %

1.58

-0,1

7.94 %

-5,8 %

67.82 %

4,3 %

0.51

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 32 032 885 € 19,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 080 628 € 13,6 %
Zmena stavu zásob 714 163 € 275,2 %
Aktivácia 2 824 968 € -11,2 %
Náklady na predaj tovaru 30 103 087 € 20,5 %
Náklady na materiál, energie 15 411 799 € 32,1 %
Služby 4 025 175 € 10,2 %
Pridaná hodnota 9 112 583 € -5,7 %
Osobné náklady 5 782 562 € 3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 085 001 € 4,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 14 213 733 € 18,2 %
Iné prevádzkové náklady 13 924 305 € 15,9 %
Zisk z predaja majetku 34 832 € -55,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 569 280 € -17,3 %
HV z finančnej činnosti -489 841 € -0,4 %
z toho Nákladové úroky 413 468 € -4,5 %
HV pred zdanením 2 079 439 € -20,6 %
Daň 454 610 € -18,8 %
HV po zdanení 1 624 829 € -21,0 %
EBITDA 3 619 449 € -10,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 464 796 € 36,4 %
 
Neobežný majetok 9 932 276 € 46,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 829 357 € 46,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 102 919 € 29,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 505 176 € 28,2 %
Zásoby 6 506 839 € 21,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 982 913 € 42,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 424 € -12,2 %
 
Časové rozlíšenie 27 344 € 5,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 464 796 € 36,4 %
 
Vlastné imanie
6 585 131 € 20,3 %
Základné imanie 400 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 560 302 € 51,2 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 624 829 € -21,0 %
 
Záväzky 13 873 427 € 45,6 %
Dlhodobé záväzky 5 621 421 € 0,0 %
Krátkodobé záväzky 3 725 184 € 15,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 142 840 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 4 089 294 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 294 688 € 5,9 %
 
Časové rozlíšenie 6 238 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?