Považská cementáreň, a.s.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Považská cementáreň, a.s.
Sídlo:
J. Kráľa
01863 Ladce
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/248/R
Od 1.10.1994, posledná zmena 4.6.2024
Štatutárny orgán:
 • Martin Gastinger
 • Mgr. Peter Hort
 • Pavel Kohout
IČO:
31615716
DIČ:
2020437232

IČ DPH:

SK2020437232
Podľa §4, registrovaný od 24.10.1994
SK NACE (RÚZ):
23510 Výroba cementu
Základné imanie:
11 508 830 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

  Firma Považská cementáreň, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 90 774 425 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 789 190 EUR vzrástol medziročne o 1 229 340 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,52% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 60,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,56%.

  Absolútne ukazovatele

  118 195 520 €

  27,5 %

  30 311 441 €

  10,1 %

  127 042 138 €

  8,1 %

  73 231 135 €

  3,3 %

  34 442 395 €

  38,1 %

  Relatívne ukazovatele

  33.39 %

  -4,7 %

  1.88

  0,0

  2.20 %

  0,9 %

  42.36 %

  2,6 %

  0.82

  0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 1 513 794 € 61,8 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb89 260 631 € 25,0 %
  Zmena stavu zásob2 086 986 € %

  Aktivácia55 512 € -71,9 %
  Náklady na predaj tovaru1 479 565 € 62,6 %
  Náklady na materiál, energie45 404 370 € 60,8 %
  Služby15 631 875 € 0,2 %
  Pridaná hodnota30 311 441 € 10,1 %
  Osobné náklady16 120 382 € 8,6 %
  Odpisy a opravné položky k majetku8 227 522 € 4,9 %
  Opravné položky293 294 € 289,6 %
  Ostatné výnosy24 978 546 € 23,2 %
  Iné prevádzkové náklady26 883 462 € 16,1 %
  Zisk z predaja majetku40 273 € 8,8 %
   
  HV z hospodárskej činnosti3 895 272 € 80,8 %
  HV z finančnej činnosti-183 479 € -28,1 %
  z toho Nákladové úroky161 213 € 34,5 %
  HV pred zdanením3 711 793 € 84,5 %
  Daň922 603 € 104,3 %
  HV po zdanení2 789 190 € 78,8 %
  EBITDA12 082 521 € 23,2 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  127 042 138 € 8,1 %
   
  Neobežný majetok77 046 527 € -3,0 %
  Dlhodobý hmotný majetok69 637 115 € -2,8 %
  Dlhodobý nehmotný majetok115 165 € -31,6 %
  Dlhodobý finančný majetok7 294 247 € -4,7 %
   
  Obežný majetok49 730 048 € 31,2 %
  Zásoby12 965 183 € 43,8 %
  Dlhodobé pohľadávky
  Krátkodobé pohľadávky9 411 761 € 41,6 %
  Krátkodobý finančný majetok24 270 862 € 19,8 %
  Finančné účty3 082 242 € 55,8 %
   
  Časové rozlíšenie265 563 € 28,7 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky127 042 138 € 8,1 %
   
  Vlastné imanie
  73 231 135 € 3,3 %
  Základné imanie11 508 830 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania50 637 265 € -0,7 %
  HV minulých rokov8 295 850 € 21,9 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení2 789 190 € 78,8 %
   
  Záväzky53 810 993 € 15,3 %
  Dlhodobé záväzky3 014 100 € -1,2 %
  Krátkodobé záväzky10 231 384 € 30,3 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé6 641 200 € 12,2 %
  Bankové úvery krátkodobé5 321 822 € 0,1 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé28 602 487 € 16,5 %
   
  Časové rozlíšenie10 € -33,3 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?