CD - profil s.r.o.

Historický názov:
  • MEROVA - SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CD - profil s.r.o.
Sídlo:
1. mája 2070
03101 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/2222/L
Od 3.10.1994, posledná zmena 17.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Karol Ďurný
  • Ing. Zdenko Majerík
IČO:
31615830
DIČ:
2020429323

IČ DPH:

SK2020429323
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1995
SK NACE (RÚZ):
24330 Tvarovanie alebo skladanie za studena
Základné imanie:
6 700 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Karol Ďurný (46,0%)
  • Ing. Zdenko Majerík (27,0%)
  • Vladimír Majerík (27,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma CD - profil s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 526 352 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 738 923 EUR poklesol medziročne o 1 132 940 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,54%.

Absolútne ukazovatele

51 292 835 €

-5,2 %

10 600 123 €

-8,7 %

21 032 616 €

-9,3 %

15 875 714 €

18,2 %

7 830 495 €

29,3 %

Relatívne ukazovatele

20.98 %

-1,4 %

2.34

-0,2

17.78 %

-3,2 %

24.52 %

-17,5 %

1.77

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 271 809 € -89,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 254 543 € 1,9 %
Zmena stavu zásob -25 536 € -101,7 %
Aktivácia 42 442 € -46,3 %
Náklady na predaj tovaru 268 796 € -88,9 %
Náklady na materiál, energie 36 920 259 € -1,0 %
Služby 2 746 347 € 31,3 %
Pridaná hodnota 10 600 123 € -8,7 %
Osobné náklady 4 522 688 € -1,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 519 955 € 23,9 %
Opravné položky 7 761 € -14,9 %
Ostatné výnosy 650 682 € 9,8 %
Iné prevádzkové náklady 267 442 € 94,3 %
Zisk z predaja majetku 18 640 € -55,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 959 332 € -21,1 %
HV z finančnej činnosti -200 482 € -75,9 %
z toho Nákladové úroky 198 472 € 78,5 %
HV pred zdanením 4 758 850 € -22,9 %
Daň 1 019 927 € -21,7 %
HV po zdanení 3 738 923 € -23,3 %
EBITDA 6 460 647 € -13,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 032 616 € -9,3 %
 
Neobežný majetok 10 191 789 € 6,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 546 310 € 13,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 82 374 € 47,8 %
Dlhodobý finančný majetok 563 105 € -49,4 %
 
Obežný majetok 10 783 439 € -20,5 %
Zásoby 5 522 380 € -3,7 %
Dlhodobé pohľadávky 5 855 € 228,6 %
Krátkodobé pohľadávky 3 580 885 € -24,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 674 319 € -45,4 %
 
Časové rozlíšenie 57 388 € -19,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 032 616 € -9,3 %
 
Vlastné imanie
15 875 714 € 18,2 %
Základné imanie 6 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 28 360 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 101 731 € 41,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 738 923 € -23,3 %
 
Záväzky 5 145 508 € -47,2 %
Dlhodobé záväzky 2 044 312 € 0,2 %
Krátkodobé záväzky 2 993 083 € -60,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 108 113 € -18,0 %
 
Časové rozlíšenie 11 394 € -0,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?