Dometic Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • CRAMER SR, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dometic Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Tehelná 8
98601 Fiľakovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/2275/S
Od 26.10.1994, posledná zmena 11.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Valko
IČO:
31617298
DIČ:
2020464336

IČ DPH:

SK2020464336
Podľa §4, registrovaný od 16.11.1994
SK NACE (RÚZ):
27520 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
Základné imanie:
1 473 598 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Dometic GmbH (99,95%)
  • Dometic Sweden AB (0,05%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Dometic Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 547 904 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 677 714 EUR poklesol medziročne o 332 442 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,83% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 29,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,09%.

Absolútne ukazovatele

38 692 625 €

-15,2 %

7 316 232 €

-11,5 %

21 369 645 €

-4,9 %

16 354 156 €

11,3 %

9 372 599 €

23,0 %

Relatívne ukazovatele

20.02 %

0,8 %

1.78

-0,3

7.85 %

-1,1 %

23.47 %

-11,1 %

1.29

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 207 189 € 13,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 340 715 € -20,0 %
Zmena stavu zásob 36 805 € -97,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 198 777 € 43,6 %
Náklady na materiál, energie 20 101 234 € -29,3 %
Služby 2 516 275 € -9,7 %
Pridaná hodnota 7 316 232 € -11,5 %
Osobné náklady 4 113 091 € 2,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 867 993 € 36,7 %
Opravné položky 462 294 € -7,0 %
Ostatné výnosy 1 128 729 € %

Iné prevádzkové náklady 1 150 902 € -1,9 %
Zisk z predaja majetku 135 691 € 217,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 438 563 € -11,1 %
HV z finančnej činnosti -18 719 € -188,9 %
z toho Nákladové úroky 29 845 € 186,4 %
HV pred zdanením 2 419 844 € -12,4 %
Daň 742 130 € -1,5 %
HV po zdanení 1 677 714 € -16,5 %
EBITDA 3 170 865 € -4,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 369 645 € -4,9 %
 
Neobežný majetok 7 278 323 € -1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 277 771 € -1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 552 € -70,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 026 090 € -6,7 %
Zásoby 8 124 698 € -22,8 %
Dlhodobé pohľadávky 361 133 € 4,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 894 545 € 35,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 645 714 € 15,3 %
 
Časové rozlíšenie 65 232 € 11,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 369 645 € -4,9 %
 
Vlastné imanie
16 354 156 € 11,3 %
Základné imanie 1 473 598 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 875 603 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 327 241 € 31,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 677 714 € -16,5 %
 
Záväzky 5 015 489 € -35,5 %
Dlhodobé záväzky 1 884 € -87,6 %
Krátkodobé záväzky 4 352 571 € -38,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 019 € 8,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 656 015 € 3,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?