Loading

Craemer Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • CRAEMER a spol., s.r.o.
  • ESBE, s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Craemer Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
P.O.BOX č. 18, Priemyselná zóna Okoličné
03104 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/2281/L
Od 4.11.1994, posledná zmena 14.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Karol Babic
  • Jörg Hans Flüter
IČO:
31618006
DIČ:
2020425627

IČ DPH:

SK2020425627
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1997
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
4 315 210 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Craemer GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Craemer Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 42 086 953 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 902 725 EUR poklesol medziročne o 339 012 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,11% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,02%.

Absolútne ukazovatele

43 150 977 €

8,6 %

7 580 085 €

0,2 %

41 372 077 €

0,3 %

28 131 385 €

7,3 %

8 443 420 €

3,0 %

Relatívne ukazovatele

18.01 %

-3,5 %

1.71

-0,2

4.60 %

-0,8 %

32.00 %

-4,4 %

1.74

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 205 201 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 881 752 € 10,8 %
Zmena stavu zásob -1 891 618 € -213,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 205 177 € %

Náklady na materiál, energie 26 446 361 € 5,3 %
Služby 3 217 617 € -14,6 %
Pridaná hodnota 7 580 085 € 0,2 %
Osobné náklady 4 443 565 € 11,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 595 809 € 0,5 %
Opravné položky -225 959 € -159,4 %
Ostatné výnosy 365 592 € %

Iné prevádzkové náklady 192 909 € -20,3 %
Zisk z predaja majetku 1 903 442 € -18,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 588 890 € -13,9 %
HV z finančnej činnosti -173 597 € -25,1 %
z toho Nákladové úroky 185 544 € 42,2 %
HV pred zdanením 2 415 293 € -15,8 %
Daň 512 568 € -18,4 %
HV po zdanení 1 902 725 € -15,1 %
EBITDA 3 027 352 € -7,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 372 077 € 0,3 %
 
Neobežný majetok 28 570 491 € 3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 452 945 € 3,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 117 546 € -4,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 788 071 € -5,8 %
Zásoby 5 210 310 € -28,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 537 638 € 21,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 40 123 € -30,8 %
 
Časové rozlíšenie 13 515 € -15,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 372 077 € 0,3 %
 
Vlastné imanie
28 131 385 € 7,3 %
Základné imanie 4 315 210 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 442 054 € 0,0 %
HV minulých rokov 20 471 396 € 12,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 902 725 € -15,1 %
 
Záväzky 13 240 692 € -11,9 %
Dlhodobé záväzky 443 021 € -36,4 %
Krátkodobé záväzky 1 728 535 € -51,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 980 714 € -17,9 %
Bankové úvery krátkodobé 2 629 631 € 41,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 458 791 € 20,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?