Craemer Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • CRAEMER a spol., s.r.o.
  • ESBE, s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Craemer Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
P.O.BOX č. 18, Priemyselná zóna Okoličné
03104 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/2281/L
Od 4.11.1994, posledná zmena 14.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Karol Babic
  • Jörg Hans Flüter
IČO:
31618006
DIČ:
2020425627

IČ DPH:

SK2020425627
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1997
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
4 315 210 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Craemer GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Craemer Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 083 488 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,14%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 241 737 EUR vzrástol medziročne o 825 115 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,32% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,21%.

Absolútne ukazovatele

39 720 955 €

28,0 %

7 561 266 €

28,0 %

41 265 933 €

-1,7 %

26 228 661 €

10,1 %

8 198 549 €

141,4 %

Relatívne ukazovatele

21.55 %

-0,0 %

1.89

0,2

5.43 %

2,0 %

36.44 %

-6,8 %

1.17

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 78 € -78,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 083 410 € 28,1 %
Zmena stavu zásob 1 667 374 € 57,3 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 59 € -78,7 %
Náklady na materiál, energie 25 111 251 € 32,2 %
Služby 3 768 084 € 3,9 %
Pridaná hodnota 7 561 266 € 28,0 %
Osobné náklady 4 002 316 € 14,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 582 140 € 21,4 %
Opravné položky 380 412 € %

Ostatné výnosy 17 111 € -92,8 %
Iné prevádzkové náklady 242 017 € 15,7 %
Zisk z predaja majetku 2 326 718 € 35,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 008 412 € 51,4 %
HV z finančnej činnosti -138 741 € -21,6 %
z toho Nákladové úroky 130 521 € 33,4 %
HV pred zdanením 2 869 671 € 53,2 %
Daň 627 934 € 37,4 %
HV po zdanení 2 241 737 € 58,2 %
EBITDA 3 263 834 € 40,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 265 933 € -1,7 %
 
Neobežný majetok 27 670 596 € -6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 27 547 484 € -7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 123 112 € 148,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 579 436 € 10,6 %
Zásoby 7 298 826 € -11,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 222 602 € 57,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 58 008 € -8,5 %
 
Časové rozlíšenie 15 901 € -0,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 265 933 € -1,7 %
 
Vlastné imanie
26 228 661 € 10,1 %
Základné imanie 4 315 210 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 442 054 € 0,0 %
HV minulých rokov 18 229 660 € 9,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 241 737 € 58,2 %
 
Záväzky 15 024 624 € -17,0 %
Dlhodobé záväzky 696 514 € -46,4 %
Krátkodobé záväzky 3 530 810 € 29,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 6 067 857 € -15,2 %
Bankové úvery krátkodobé 1 853 330 € -69,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 876 113 € 256,8 %
 
Časové rozlíšenie 12 648 € -73,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?