PRP, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PRP, s.r.o.
Sídlo:
Tomášovce 395
98556 Tomášovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/2352/S
Od 6.12.1994, posledná zmena 20.12.2023
Štatutárny orgán:
 • Igor Sihelský
 • Ján Božík
 • Jozef Tamás
 • Štefan Stráňovský
IČO:
31619665
DIČ:
2020472751

IČ DPH:

SK2020472751
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1995
SK NACE (RÚZ):
16210 Výroba dosiek a drevených panelov
Základné imanie:
8 694 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Igor Sihelský (16,67%)
 • Ján Božík (16,67%)
 • Jozef Tamás (16,67%)
 • Renáta Kelemenová (16,67%)
 • Slavomír Dyma (16,67%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 03.08.2023 ako riadna.

Firma PRP, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 131 363 797 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 367 019 EUR poklesol medziročne o 7 614 494 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,33% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,6%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,9%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 40,94%.

Absolútne ukazovatele

137 946 782 €

17,1 %

21 322 309 €

-18,0 %

75 661 463 €

35,3 %

11 580 382 €

-22,2 %

-9 132 088 €

-142,2 %

Relatívne ukazovatele

16.23 %

-6,4 %

1.73

-1,2

0.49 %

-13,8 %

84.69 %

11,3 %

0.31

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 757 839 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 124 605 958 € 9,5 %
Zmena stavu zásob 3 846 933 € 119,6 %
Aktivácia 22 457 € 12,9 %
Náklady na predaj tovaru 8 896 548 € %

Náklady na materiál, energie 95 007 096 € 17,6 %
Služby 10 007 234 € 12,9 %
Pridaná hodnota 21 322 309 € -18,0 %
Osobné náklady 12 315 402 € 40,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 136 355 € 41,7 %
Opravné položky 2 596 € -97,5 %
Ostatné výnosy 1 755 720 € 93,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 726 225 € 27,5 %
Zisk z predaja majetku -1 073 573 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 823 878 € -85,4 %
HV z finančnej činnosti -1 343 829 € -63,6 %
z toho Nákladové úroky 856 144 € 85,7 %
HV pred zdanením 480 049 € -95,9 %
Daň 113 030 € -96,9 %
HV po zdanení 367 019 € -95,4 %
EBITDA 9 033 806 € -45,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
75 661 463 € 35,3 %
 
Neobežný majetok 50 684 519 € 23,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 50 459 226 € 23,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 172 606 € 205,7 %
Dlhodobý finančný majetok 52 687 € 0,0 %
 
Obežný majetok 24 737 673 € 69,3 %
Zásoby 14 391 358 € 39,3 %
Dlhodobé pohľadávky 47 559 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 10 099 828 € 138,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 198 928 € %

 
Časové rozlíšenie 239 271 € 27,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 75 661 463 € 35,3 %
 
Vlastné imanie
11 580 382 € -22,2 %
Základné imanie 8 694 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 016 903 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 187 766 € 73,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 367 019 € -95,4 %
 
Záväzky 61 749 785 € 52,0 %
Dlhodobé záväzky 4 069 154 € 24,7 %
Krátkodobé záväzky 9 222 772 € -26,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 25 553 721 € 35,7 %
Bankové úvery krátkodobé 22 507 405 € 299,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 396 733 € 1,3 %
 
Časové rozlíšenie 2 331 296 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?