GeLiMa, a.s.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GeLiMa, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 1
03139 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/254/L
Od 1.2.1995, posledná zmena 6.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alica Pappová
  • Ing. Dušan Kuchta
  • Ing. Katarína Kollárová
  • Ing. Mária Brinčíková
  • Pol Maurice Rene Francois Joho
IČO:
31623182
DIČ:
2020429411

IČ DPH:

SK2020429411
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1995
SK NACE (RÚZ):
20590 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
Základné imanie:
12 462 410 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma GeLiMa, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 45 529 342 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 34,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 818 120 EUR poklesol medziročne o 651 859 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 76,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 76,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,7%.

Absolútne ukazovatele

56 978 731 €

46,5 %

6 479 811 €

-8,0 %

45 686 718 €

26,8 %

20 383 143 €

4,0 %

17 777 096 €

1,9 %

Relatívne ukazovatele

14.23 %

-6,5 %

1.87

-0,4

3.98 %

-2,9 %

55.38 %

9,8 %

0.41

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 674 020 € 238,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 855 322 € 31,1 %
Zmena stavu zásob 2 500 355 € 228,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 140 217 € 153,9 %
Náklady na materiál, energie 35 084 430 € 76,9 %
Služby 5 323 421 € 13,7 %
Pridaná hodnota 6 479 811 € -8,0 %
Osobné náklady 3 465 361 € 13,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 626 962 € 19,8 %
Opravné položky -70 418 € %
Ostatné výnosy 8 772 763 € 29,0 %
Iné prevádzkové náklady 8 824 043 € 23,1 %
Zisk z predaja majetku 17 658 € -14,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 426 102 € -22,9 %
HV z finančnej činnosti -58 971 € -3,0 %
z toho Nákladové úroky 171 582 € 81,8 %
HV pred zdanením 2 367 131 € -23,4 %
Daň 549 011 € -11,3 %
HV po zdanení 1 818 120 € -26,4 %
EBITDA 2 948 679 € -18,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 686 718 € 26,8 %
 
Neobežný majetok 13 864 423 € 3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 863 841 € 3,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 582 € -28,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 427 657 € 39,3 %
Zásoby 26 139 078 € 60,9 %
Dlhodobé pohľadávky -47 654 € -155,5 %
Krátkodobé pohľadávky 4 997 826 € -5,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 338 407 € -64,7 %
 
Časové rozlíšenie 394 638 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 686 718 € 26,8 %
 
Vlastné imanie
20 383 143 € 4,0 %
Základné imanie 12 462 410 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 492 482 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 610 131 € 66,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 818 120 € -26,4 %
 
Záväzky 25 299 576 € 54,0 %
Dlhodobé záväzky 27 215 € -20,3 %
Krátkodobé záväzky 14 088 854 € 178,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 10 666 658 € 0,3 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 516 849 € -26,7 %
 
Časové rozlíšenie 3 999 € -2,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?