Danfoss Power Solutions a.s.

Historický názov:
  • Sauer - Danfoss a.s.
  • Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a.s.
  • SAUER - SUNDSTRAND, a.s.
  • SAUER HYDRAULIKA, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Danfoss Power Solutions a.s.
Sídlo:
Kukučínova 2148-84
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/274/R
Od 28.3.1995, posledná zmena 9.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Mária Smokoňová
  • Ing. Jaroslav Šedivý
IČO:
31626572
DIČ:
2020442699

IČ DPH:

SK2020442699
Podľa §4, registrovaný od 21.6.1995
SK NACE (RÚZ):
28120 Výroba zariadení na kvapalný pohon
Základné imanie:
39 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Danfoss Power Solutions a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 168 080 862 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 944 147 EUR poklesol medziročne o 1 610 210 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,31% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,76%.

Absolútne ukazovatele

178 276 191 €

14,0 %

41 876 603 €

2,9 %

115 349 746 €

16,8 %

72 298 504 €

19,8 %

23 639 887 €

-5,1 %

Relatívne ukazovatele

24.91 %

-2,6 %

1.51

-0,2

10.35 %

-3,4 %

37.32 %

-1,5 %

1.22

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 081 531 € 7,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 160 999 331 € 13,7 %
Zmena stavu zásob 539 246 € -43,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 610 688 € 16,9 %
Náklady na materiál, energie 94 648 951 € 13,1 %
Služby 26 441 717 € 29,6 %
Pridaná hodnota 41 876 603 € 2,9 %
Osobné náklady 27 739 506 € 13,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 955 272 € 8,9 %
Opravné položky 76 903 € 115,1 %
Ostatné výnosy 7 725 254 € 16,9 %
Iné prevádzkové náklady 926 832 € 55,5 %
Zisk z predaja majetku 58 304 € 214,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 15 003 797 € -10,7 %
HV z finančnej činnosti 158 191 € %

z toho Nákladové úroky 48 541 € -62,2 %
HV pred zdanením 15 161 988 € -9,4 %
Daň 3 217 841 € 1,1 %
HV po zdanení 11 944 147 € -11,9 %
EBITDA 20 900 765 € -3,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
115 349 746 € 16,8 %
 
Neobežný majetok 55 514 982 € 32,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 55 503 587 € 32,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 395 € -48,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 59 755 976 € 5,7 %
Zásoby 15 639 981 € 12,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 43 590 354 € 2,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 525 641 € %

 
Časové rozlíšenie 78 788 € -36,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 115 349 746 € 16,8 %
 
Vlastné imanie
72 298 504 € 19,8 %
Základné imanie 39 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 800 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 554 357 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 944 147 € -11,9 %
 
Záväzky 42 717 286 € 12,5 %
Dlhodobé záväzky 734 049 € 43,5 %
Krátkodobé záväzky 35 860 921 € 14,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 122 316 € 0,2 %
 
Časové rozlíšenie 333 956 € -18,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?