thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • PSL, a.s.
  • Považské strojárne ložiská, a.s.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.
Sídlo:
Robotnícka
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/275/R
Od 28.3.1995, posledná zmena 27.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Achim Stuhlmann
  • Ing. Ľudovít Francl, PhD
  • Ing. Ľudovít Francl, PhD
  • Ing. Peter Jankejech
IČO:
31626599
DIČ:
2020440191

IČ DPH:

SK2020440191
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
7 768 800 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 21.12.2023 ako riadna.

Firma thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 79 803 440 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 19,37%. Dosiahnutá strata 8 301 613 EUR sa prehĺbila medziročne o 6 996 240 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,38% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 16,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 12,46%.

Absolútne ukazovatele

86 318 077 €

-20,2 %

20 833 007 €

-29,6 %

91 590 291 €

-9,5 %

69 516 467 €

-10,3 %

10 474 447 €

-40,2 %

Relatívne ukazovatele

26.11 %

-3,8 %

0.93

-0,2

-9.06 %

-7,8 %

24.10 %

0,7 %

0.50

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 63 676 € -74,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 79 739 764 € -19,2 %
Zmena stavu zásob 805 439 € -73,3 %
Aktivácia 2 486 270 € 279,1 %
Náklady na predaj tovaru 32 728 € -84,1 %
Náklady na materiál, energie 49 175 975 € -16,5 %
Služby 12 526 706 € -9,3 %
Pridaná hodnota 20 833 007 € -29,6 %
Osobné náklady 22 419 816 € -12,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 8 055 108 € 15,0 %
Opravné položky 774 810 € %

Ostatné výnosy 1 979 085 € -37,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 752 695 € 51,3 %
Zisk z predaja majetku 29 073 € -48,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti -9 634 531 € %
HV z finančnej činnosti -432 902 € 25,1 %
z toho Nákladové úroky 273 807 € %

HV pred zdanením -10 067 433 € %
Daň -1 765 820 € %
HV po zdanení -8 301 613 € %
EBITDA -1 608 496 € -126,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
91 590 291 € -9,5 %
 
Neobežný majetok 60 653 989 € -6,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 60 525 325 € -6,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 102 664 € %

Dlhodobý finančný majetok 26 000 € -79,9 %
 
Obežný majetok 30 703 883 € -15,4 %
Zásoby 20 362 304 € -1,3 %
Dlhodobé pohľadávky 538 973 € %

Krátkodobé pohľadávky 9 676 368 € -37,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 126 238 € -10,2 %
 
Časové rozlíšenie 232 419 € -24,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 91 590 291 € -9,5 %
 
Vlastné imanie
69 516 467 € -10,3 %
Základné imanie 7 768 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 445 594 € 28,6 %
HV minulých rokov 68 603 686 € -1,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -8 301 613 € %
 
Záväzky 22 073 824 € -6,7 %
Dlhodobé záväzky 421 361 € -71,7 %
Krátkodobé záväzky 19 922 882 € 4,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 729 581 € -43,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?