Knauf Insulation, s.r.o.

Historický názov:
  • Knauf Insulation, a.s.
  • IZOMAT, a.s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Knauf Insulation, s.r.o.
Sídlo:
Železničný rad 24
96814 Nová Baňa
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/13126/S
Od 1.5.1995, posledná zmena 7.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Radek Bedrna
IČO:
31628109
DIČ:
2020478757

IČ DPH:

SK2020478757
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
16 579 566 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Knauf Insulation GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Knauf Insulation, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 88 967 060 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 159 708 EUR vzrástol medziročne o 3 740 958 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 79,38% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,96%.

Absolútne ukazovatele

96 075 023 €

28,4 %

26 216 625 €

32,1 %

50 838 608 €

8,1 %

32 161 349 €

13,2 %

18 598 602 €

27,2 %

Relatívne ukazovatele

29.47 %

0,5 %

2.42

0,3

19.98 %

6,3 %

36.74 %

-2,8 %

1.10

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 12 702 389 € 62,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 76 264 671 € 25,7 %
Zmena stavu zásob 2 296 970 € 59,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 8 878 271 € 42,9 %
Náklady na materiál, energie 35 110 758 € 37,8 %
Služby 20 963 525 € 14,0 %
Pridaná hodnota 26 216 625 € 32,1 %
Osobné náklady 10 847 272 € 16,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 621 840 € 7,1 %
Opravné položky 83 546 € 204,0 %
Ostatné výnosy 4 633 571 € 10,2 %
Iné prevádzkové náklady 3 898 306 € -4,7 %
Zisk z predaja majetku -377 394 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 13 116 689 € 57,5 %
HV z finančnej činnosti -140 757 € -234,5 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 12 975 932 € 56,6 %
Daň 2 816 224 € 50,9 %
HV po zdanení 10 159 708 € 58,3 %
EBITDA 16 104 618 € 51,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 838 608 € 8,1 %
 
Neobežný majetok 21 642 712 € 0,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 635 307 € 0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 405 € -57,2 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 29 181 267 € 14,5 %
Zásoby 8 078 496 € 56,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 621 776 € -30,6 %
Krátkodobý finančný majetok 9 475 887 € 164,9 %
Finančné účty 5 108 € 18,4 %
 
Časové rozlíšenie 14 629 € 15,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 838 608 € 8,1 %
 
Vlastné imanie
32 161 349 € 13,2 %
Základné imanie 16 579 566 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 657 957 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 764 118 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 159 708 € 58,3 %
 
Záväzky 18 640 191 € 0,3 %
Dlhodobé záväzky 462 617 € -31,0 %
Krátkodobé záväzky 10 560 226 € -2,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 617 348 € 7,9 %
 
Časové rozlíšenie 37 068 € 97,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?