Adler Pelzer Automotive Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • HP PELZER SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Adler Pelzer Automotive Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Tehelňa 24/7313
84107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/110632/B
Od 19.6.1995, posledná zmena 12.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Radim Foldyna
  • Itamar René Ros
IČO:
31631177
DIČ:
2020434504

IČ DPH:

SK2020434504
Podľa §4, registrovaný od 26.2.2008
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Adler Pelzer Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Adler Pelzer Automotive Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 642 116 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 44,92%. Dosiahnutá strata 627 371 EUR sa znížila medziročne o 3 495 778 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,61% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,87%.

Absolútne ukazovatele

42 010 364 €

45,4 %

5 323 245 €

151,6 %

23 553 066 €

-4,7 %

-21 000 483 €

-3,0 %

-29 002 809 €

-10,3 %

Relatívne ukazovatele

12.78 %

5,4 %

1.46

0,9

-2.66 %

14,0 %

189.16 %

6,7 %

0.34

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 476 619 € 81,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 165 497 € 43,9 %
Zmena stavu zásob 116 409 € 127,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 067 523 € 76,1 %
Náklady na materiál, energie 27 797 536 € 48,6 %
Služby 7 570 221 € 2,9 %
Pridaná hodnota 5 323 245 € 151,6 %
Osobné náklady 3 656 352 € -5,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 341 069 € -3,0 %
Opravné položky -14 476 € -106,6 %
Ostatné výnosy 127 797 € 82,0 %
Iné prevádzkové náklady 548 870 € 0,1 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 919 227 € 132,6 %
HV z finančnej činnosti -909 881 € 21,1 %
z toho Nákladové úroky 896 853 € -15,8 %
HV pred zdanením 9 346 € 100,2 %
Daň 636 717 € %

HV po zdanení -627 371 € 84,8 %
EBITDA 1 245 820 € 150,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 553 066 € -4,7 %
 
Neobežný majetok 3 042 108 € -6,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 042 108 € -6,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 303 059 € -3,9 %
Zásoby 2 116 359 € 5,0 %
Dlhodobé pohľadávky 2 459 323 € -18,8 %
Krátkodobé pohľadávky 12 469 537 € -12,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 257 840 € 79,3 %
 
Časové rozlíšenie 207 899 € -39,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 553 066 € -4,7 %
 
Vlastné imanie
-21 000 483 € -3,0 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 61 382 € 27,9 %
HV minulých rokov -20 467 688 € -25,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -627 371 € 84,8 %
 
Záväzky 44 545 216 € -1,2 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 47 046 111 € 5,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé -2 500 895 € %
 
Časové rozlíšenie 8 333 € -50,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?